Trudeau: Všetko nasvedčuje zostreleniu ukrajinského lietadla v Iráne

Najprv to boli ano­nym­né zdro­je spra­vo­daj­ských agen­túr, neskôr ukra­jin­ská stra­na naz­na­čo­va­la podob­ný sce­nár a teraz prvý ofi­ciál­ny pred­sta­vi­teľ vyhlá­sil, že je vyso­ko prav­de­po­dob­né, že ukra­jin­ský Boeing 737–800 bol v Irá­ne zostre­le­ný. Neúmy­sel­ne, ale pred­sa.

Jus­tin Tru­de­au

Kanad­ský pre­mí­ér Jus­tin Tru­de­au vo štvr­tok 9. janu­ára vyhlá­sil, že pod­ľa ich spra­vo­daj­ských ale aj expert­ných infor­má­cií všet­ko nasved­ču­je tomu, že Boeing ukra­jin­ských aeorí­li­ní bol zostre­le­ný.

„Túto infor­má­ciu máme nie­len od spo­jen­cov, ale aj z vlast­ných zdro­jov. Naša kra­ji­na, kto­rá stra­ti­la pri tom­to nešťas­tí 63 svo­jich obča­nov má prá­vo na odpo­ve­de. A my sa bude­me pýtať,” vyhlá­sil kanad­ský pre­mi­ér na tla­čo­vej kon­fe­ren­ci.

Irán stá­le ofi­ciál­ne popie­ra, že by ukra­jin­ské lie­tad­lo zostre­lil.

V prie­be­hu štvr­t­ka aj ukra­jin­ská stra­na naz­na­čo­va­la, že by dôvo­dom havá­rie moh­la byť vojen­ská stre­la. Kon­krét­ne rus­ký pro­ti­lie­tad­lo­vý kom­plet TOR. Ukra­jin­ská Rada národ­nej bez­peč­nos­ti a obra­ny (RNBO) okrem rake­ty pova­žu­je za mož­nú prí­či­nu aj kolí­ziu lie­tad­la s dro­nom ale­bo „iným lie­ta­jú­cim objek­tom”.

Rus­ký pro­ti­vzduš­ný sys­tém TOR

Uvá­dza sa to aj vo vyhlá­se­ní tajom­ní­ka RNBO Ole­xi­ja Dani­lo­va zve­rej­ne­nom na sociál­nych sie­ťach. Pod­ľa Dani­lo­va vyšet­ro­va­te­lia pra­cu­jú so štyr­mi ver­zia­mi o hlav­ných prí­či­nách letec­ké­ho nešťas­tia. Jed­nou je zásah boein­gu pro­ti­lie­tad­lo­vou rake­tou, pri­čom sa pri­púš­ťa, že moh­lo ísť o rake­tu vypá­le­nú z pro­ti­lie­tad­lo­vé­ho rake­to­vé­ho kom­ple­tu TOR rus­kej výro­by.

Na inter­ne­te sa totiž medzi­ča­som obja­vi­li sprá­vy o nále­ze frag­men­tov rake­ty rus­ké­ho pôvo­du v blíz­kos­ti mies­ta zráž­ky i foto­gra­fie, kto­rých pra­vo­sť sa zatiaľ nepo­da­ri­lo ove­riť.

Ako ďal­šie ver­zie prí­čin nešťas­tia sa pod­ľa Dani­lo­va zva­žu­jú aj zráž­ka s bez­pi­lot­ným lie­tad­lom ale­bo iným lie­ta­jú­cim objek­tom, výbuch moto­ra z tech­nic­kých dôvo­dov či výbuch vnút­ri lie­tad­la v dôsled­ku tero­ris­tic­ké­ho činu.

Dani­lov dodal, že člen­mi tímu sú aj vyšet­ro­va­te­lia, kto­rí sa podie­ľa­li na objas­ňo­va­ní pádu malaj­zij­ské­ho lie­tad­la, ku kto­ré­mu doš­lo v roku 2014 na výcho­de Ukra­ji­ny. Túto časť úze­mia Ukra­ji­ny dote­raz ovlá­da­jú pro­rus­ké sily. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľov bolo toto lie­tad­lo zostre­le­né rake­tou vypá­le­nou zo sys­té­mu BUK dove­ze­né­ho z Rus­ka.

Pri neho­de lie­tad­la na lin­ke Tehe­rán Kyjev zomre­lo všet­kých 176 ľudí na palu­be. Naj­viac obe­tí pochá­dza­lo z Irá­nu (82) a Kana­dy (63). Zomre­lo tiež 11 Ukra­jin­cov,  desia­ti obča­nia Švéd­ska, šty­ria Afgán­ci, tra­ja Bri­ti a tiež tra­ja Nemci.

Lie­tad­lo spad­lo asi päť minút po štar­te, keď sa pozem­nej kon­tro­le pre­sta­lo hlá­siť a stra­ti­li s ním kon­takt vo výš­ke 2400 m. Pod­ľa irán­skych vyšet­ro­va­te­ľov sa pilo­ti sna­ži­li oto­čiť horia­ce lie­tad­lo späť na letis­ko.