Tri kaťuše zasiahli americkú ambasádu v Bagdade

Tri z pia­tich rakiet, kto­ré v nede­ľu dopad­li do tzv. Zele­nej zóny irac­ké­ho hlav­né­ho mes­ta Bag­dad, zasiah­li pria­mo kom­plex ame­ric­kej amba­sá­dy.

Via­ce­ré ofi­ciál­ne irac­ké zdro­je potvr­di­li, že tri rake­ty typu Kaťu­ša zasiah­li reštau­rá­ciu a kan­tí­nu veľ­vys­la­nec­tva.

Napriek via­ce­rým poku­som v minu­los­ti, keď rake­ta dopad­la do are­álu amba­sá­dy. Minis­ter­stvo obra­ny USA vylú­či­lo obe­te na živo­toch, no k zra­ne­ným sa nech­ce­lo vyjad­ro­vať.

Nad amba­sá­dou aktu­ál­ne krú­žia ame­ric­ké vrtuľ­ní­ky.

Sprá­vu bude­me aktu­ali­zo­vať.