Teroristický útok pri kábulskom letisku si vyžiadal desiatky obetí

Pri bom­bo­vých úto­koch pri letis­ku Hámi­da Kar­za­ja v afgan­skej met­ro­po­le Kábul zahy­nu­lo naj­me­nej 60 afgan­ských civi­lis­tov a 150 utr­pe­lo zra­ne­nia, píše den­ník The Wall Stre­et Jour­nal s odvo­la­ním sa na vyso­ko posta­ve­né­ho afgan­ské­ho zdra­vot­níc­ke­ho pred­sta­vi­te­ľa. Násled­kom dvoch výbu­chov zahy­nu­lo tiež naj­me­nej 12 prí­sluš­ní­kov ame­ric­kej armá­dy a naj­me­nej 15 ďal­ších utr­pe­lo zra­ne­nia, potvr­di­lo minis­ter­stvo obra­ny USA (Pen­ta­gón). Infor­mo­va­li o tom spra­vo­daj­ská sta­ni­ca CNN a brit­ský den­ník The Guar­dian.

„Dnes je ťaž­ký deň,” pove­dal veli­teľ ame­ric­kých ozb­ro­je­ných síl na Blíz­kom výcho­de gene­rál Ken­neth McKen­zie, kto­rý sa na tla­čo­vom brí­fin­gu hovor­cu Pen­ta­gó­nu Joh­na Kir­by­ho zúčast­nil pro­stred­níc­tvom video­s­po­je­nia. Napriek úto­kom, ku kto­rým sa medzi­tým pod­ľa agen­tú­ry Reuters pri­hlá­si­la tero­ris­tic­ká sku­pi­na Islam­ský štát (IS), bude ame­ric­ká armá­da pokra­čo­vať v eva­ku­ač­nej ope­rá­cií, dodal gene­rál s tým, že v Afga­nis­ta­ne sa momen­tál­ne nachá­dza ešte pri­bliž­ne 1000 ame­ric­kých obča­nov.

„Naďa­lej sa zame­ria­va­me na ochra­nu našich síl a eva­ku­an­tov, pre­to­že eva­ku­ácia pokra­ču­je. Dovoľ­te mi objas­niť, že aj keď sme zarmú­te­ní stra­ta­mi na živo­toch, Ame­ri­ča­nov i Afgan­cov, aj tak pokra­ču­je­me vo vyko­ná­va­ní misie. Naša misia je eva­ku­ácia ame­ric­kých obča­nov, štát­nych prí­sluš­ní­kov tre­tích kra­jín, drži­te­ľov špe­ciál­nych imig­rač­ných víz, per­so­ná­lu amba­sá­dy USA a Afgan­cov v ohro­ze­ní. Napriek tomu­to úto­ku v našej misii pokra­ču­je­me,” pove­dal McKen­zie.

Gene­rál dodal, že USA sú pri­pra­ve­né „zakro­čiť voči tým, kto­rí sú zod­po­ved­ní za úto­ky v Kábu­le”. Záro­veň potvr­dil, že Was­hing­ton z úto­kov viní tero­ris­tic­kú sku­pi­nu Islam­ský štát (IS), kon­krét­ne jej odnož ope­ru­jú­cu na úze­mí Afga­nis­ta­nu, zná­mu pod skrat­kou IS‑K ale­bo ISIS‑K.

Rizi­ko ďal­ších tero­ris­tic­kých úto­kov je v oko­lí letis­ka je pod­ľa McKen­zie­ho aj naďa­lej mimo­riad­ne vyso­ké a môže k nim dôjsť „kedy­koľ­vek”. Okrem ďal­ších samov­ra­žed­ných úto­kov hro­zia aj úto­ky vozid­la­mi ale­bo rake­ta­mi, dodal. Gene­rál však odmie­tol potvr­diť či vyvrá­tiť sprá­vy, že v Kábu­le doš­lo mimo letis­ka aj k iným úto­kom.

Úto­ky, kto­ré odsú­dil aj Tali­ban, vyvo­la­li pobú­re­nie v zahra­ni­čí. Okrem iné­ho ich odsú­di­li fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron, nemec­ká kan­ce­lár­ka Ange­la Mer­ke­lo­vá, gene­rál­ny tajom­ník Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie (NATO) Jens Stol­ten­berg či pred­se­da Európ­skej rady Char­les Michel. Úto­ky tiež odsú­dil minis­ter zahra­nič­ných vecí Ivan Kor­čok. „Dôraz­ne odsu­dzu­jem tero­ris­tic­ký útok na kábul­ské letis­ko. Spo­lu s ostat­ný­mi spo­mí­nam na sta­toč­ných ame­ric­kých voja­kov a vojač­ky, kto­rí priš­li o život, a na všet­kých, kto­rí trpia v dôsled­ku tých­to zba­be­lých tero­ris­tic­kých úto­kov,” napí­sal Kor­čok na Twit­te­ri.

Zdroj: TASR; Foto: TASR/AP