Taliban vyhlásil prímerie a plánuje podpísať mierovú dohodu s USA

Radi­kál­ne hnu­tie Tali­ban ohlá­si­lo dočas­né prí­me­rie v Afga­nis­ta­ne. Záro­veň rada star­ších Tali­ba­nu súhla­si­la s pri­pad­nou mie­ro­vú doho­dou s USA. Pod­mien­kou je však stia­hnu­tie ame­ric­kých voja­kov z kra­ji­ny. O prí­me­rí infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

USA a Tali­ban už nie­koľ­ko mesia­cov roku­jú o mie­ro­vej doho­de. Nie­koľ­ko­krát boli roz­ho­vo­ry pre­ru­še­né, no admi­ni­stra­tí­va pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa tla­čí na doho­du a úpl­ne stia­hnu­tie voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Aktu­ál­ne tam pôso­bí asi 12 000 ame­ric­kých voja­kov.

Agen­tú­ra AP kon­šta­tu­je, že roz­ho­vo­ry a pod­pis doho­dy oča­ká­va­jú v prie­be­hu dvoch týž­dňov. Doho­da by mala určiť, ako bude vyze­rať Afga­nis­tan po nasle­du­jú­ce roky. Súčas­ťou mie­ro­vej zmlu­vy má byť naprí­klad posta­ve­nie žien, slo­bo­da pre­ja­vu, či vie­ro­vyz­na­nia. Na dru­hej stra­ne by sa mali určiť záro­veň aj pod­mien­ky odzb­ro­je­nia tisí­cov prí­sluš­ní­kov hnu­tia Tali­ban, ukon­če­nie bojov a vzá­jom­né pra­vid­lá fun­go­va­nia s ofi­ciál­nou vla­dou Afga­nis­ta­nu.

Tali­ban aktu­ál­ne ovlá­da zhru­ba polo­vi­cu úze­mia kra­ji­ny. Ame­ric­ké ale aj iné zahra­nič­né voj­ská pôso­bia v Afga­nis­ta­ne od roku 2002. Ich počet sa však kon­ti­nu­ál­ne zni­žu­je a viac sa zame­ria­va­jú na výcvik a pod­po­ru domá­cej Afgan­skej národ­nej armá­dy, či polí­cie.