Taliban predsa len rokuje s USA o prímerí

Afgan­ské mili­tant­né hnu­tie Tali­ban potvr­di­lo ďal­šie roz­ho­vo­ry so Spo­je­ný­mi štát­mi.

Na „pro­duk­tív­nom” stret­nu­tí, kto­ré od stre­dy pre­bie­ha v Kata­re, roku­jú obe stra­ny o pod­pí­sa­ní doho­dy a prí­sluš­nej cere­mó­nii, uvie­dol hovor­ca poli­tic­kej kan­ce­lá­rie Tali­ba­nu Suhajl Šáhín na Twit­te­ri.

Aktu­ál­ne kolo roz­ho­vo­rov by pod­ľa neho malo trvať ešte nie­koľ­ko dní, infor­mo­va­la v pia­tok agen­tú­ra DPA. Na roz­ho­vo­roch USA a Tali­ba­nu ide pre­dov­šet­kým o časo­vý plán stia­hnu­tia zahra­nič­ných voja­kov z Afga­nis­ta­nu, ako aj o Was­hing­to­nom žia­da­né záru­ky, že táto stre­do­á­zij­ská kra­ji­na už nebu­de mies­tom, odkiaľ budú tero­ris­ti plá­no­vať svo­je úto­ky. Zmie­ne­né roko­va­nia by mali vyús­tiť do vnút­ro­af­gan­ských mie­ro­vých roz­ho­vo­rov, aj keď sa Tali­ban zdrá­ha roko­vať s vlá­dou v Kábu­le, kto­rú pova­žu­je za „báb­ku” Zápa­du.

USA v posled­nom čase pod­ľa správ pre­sta­li trvať na cel­ko­vom prí­me­rí v Afga­nis­ta­ne a túto požia­dav­ku zmier­ni­li na obme­dze­nie nási­lia. Úpl­né prí­me­rie Tali­ban dosiaľ odmie­ta. Zástup­co­via Spo­je­ných štá­tov a Tali­ba­nu obno­vi­li roz­ho­vo­ry o poli­tic­kom rie­še­ní kon­flik­tu v Afga­nis­ta­ne začiat­kom decem­bra minu­lé­ho roka po tom, ako boli pre­ru­še­né v sep­tem­bri. Nie­koľ­ko dní na to sa po úto­ku Tali­ba­nu na ame­ric­kú základ­ňu pri Kábu­le obja­vi­li sprá­vy o „pre­stáv­ke” v roko­va­niach, aby moh­lo hnu­tie posú­diť ame­ric­kú požia­dav­ku na zre­du­ko­va­nie násil­nos­tí.

Pakis­tan­ský minis­ter zahra­nič­ných vecí Mah­múd Kuraj­ší vo štvr­tok pove­dal, že Tali­ban s obme­dze­ním nási­lia súhla­sil, bliž­šie pod­rob­nos­ti však nepos­ky­tol. Samot­ní isla­mis­ti to zatiaľ nepo­tvr­di­li. Pod­ľa Šáhí­na budú „z času na čas” zve­rej­ňo­vať infor­má­cie o pre­bie­ha­jú­cich roz­ho­vo­roch.