Taliban po troch rokoch prepustil rukojemníkov z USA a Austrálie

Radi­kál­na nábo­žen­sko-poli­tic­ká orga­ni­zá­cia Tali­ban pre­pus­ti­la v juž­nom Afga­nis­ta­ne dvoch ruko­jem­ní­kov. Obča­nia USA a Aus­trá­lie sa doč­ka­li slo­bo­dy po viac než troch rokoch, infor­mu­je AP.

Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľa Tali­ba­nu pre­pus­ti­li ruko­jem­ní­kov v uto­rok ráno v pro­vin­cii Zabul v okre­se Now Bahar, kto­rý je z veľ­kej čas­ti pod kon­tro­lou radi­ká­lov. Zatiaľ nie zná­me či boli ruko­jem­ní­ci, oba­ja pro­fe­so­ri na Ame­ric­kej uni­ver­zi­te v Kábu­le, odo­vzda­ní zástup­com afgan­skej vlá­dy ale­bo ozb­ro­je­ným silám Spo­je­ných štá­tov.

Tali­ban pre­pus­til väz­ňov nie­koľ­ko hodín po tom, čo afgan­ská vlá­da pre­pus­ti­la troch väz­ňov Tali­ba­nu a posla­la ich do Kata­ru. Jed­ným z nich bol aj Anás Hak­ká­ní, mlad­ší brat tali­ban­ské­ho zástup­cu Sirá­džud­dí­na Hak­ká­ní­ho, kto­rý vedie obá­va­nú sieť Hak­ká­ní.

Zdroj: AP