Taliban odmietol prepustenie 1500 bojovníkov. Zdá sa im to málo

Fun­da­men­ta­lis­tic­ké hnu­tie Tali­ban odmiet­lo ponu­ku afgan­ské­ho pre­zi­den­ta Ašra­fa Gha­ní­ho na pre­pus­te­nie 1500 väz­ne­ných povs­tal­cov pred mie­ro­vý­mi roz­ho­vor­mi. Tali­ban pred začiat­kom vyjed­ná­va­nia poža­du­je pre­pus­te­nie až 5000 zaja­tých.

Hovor­ca poli­tic­kej kan­ce­lá­rie Tali­ba­nu Suhajl Šáhín pre tla­čo­vú agen­tú­ru AFP uvie­dol, že „pre­pus­te­ných by malo byť 5000 väz­ňov – ako opat­re­nie zame­ra­né na budo­va­nie vzá­jom­nej dôve­ry, a malo by sa tak stať ešte pred vnút­ro­af­gan­ský­mi roz­ho­vor­mi”.
Aké­koľ­vek zme­ny budú pod­ľa jeho slov „poru­še­ním” doho­dy uzat­vo­re­nej medzi povs­tal­ca­mi a Was­hing­to­nom v katar­skej Dau­he vo feb­ru­ári.

Gha­ní vydal v stre­du výnos, na zákla­de kto­ré­ho bude z väz­níc postup­ne pre­pus­te­ných 5000 bojov­ní­kov mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban. Na znak dob­rej vôle bude v počia­toč­nej fáze postup­ne pre­pus­te­ných 1500 čle­nov Tali­ba­nu, čím by sa mali začať roz­ho­vo­ry medzi afgan­skou vlá­dou a mili­tant­mi.

Ďal­ších 3500 väz­ňov pre­pus­tia afgan­ské úra­dy po za začiat­ku roz­ho­vo­rov pod pod­mien­kou, že dôj­de k hma­ta­teľ­né­mu obme­dze­niu nási­lia. Postup­né pre­púš­ťa­nie väz­ne­ných čle­nov Tali­ba­nu sa začne v sobo­tu v náprav­nom zaria­de­ní v pro­vin­cii Par­ván, pri­čom kaž­dý deň bude pre­pus­te­ných 100 väz­ňov. Ich výber sa usku­toč­ní na zákla­de veku, zdra­vot­né­ho sta­vu ale­bo zostá­va­jú­cej čas­ti tres­tu odňa­tia slo­bo­dy.

Šáhín v uto­rok pre agen­tú­ru DPA pove­dal, že ofi­ciál­ne vnút­ro­af­gan­ské roz­ho­vo­ry, kto­ré boli naplá­no­va­né na 10. mar­ca, sa neu­sku­toč­nia, pre­to­že väz­ne­ní bojov­ní­ci Tali­ba­nu zatiaľ nebo­li pre­pus­te­ní.

Šáhín tiež pove­dal, že Tali­ban poža­du­je pre­pus­te­nie tých väz­ňov, kto­rých mená boli uve­de­né na zozna­me odo­vzda­nom ame­ric­kým pred­sta­vi­te­ľom počas roz­ho­vo­rov medzi hnu­tím a Spo­je­ný­mi štát­mi v katar­skej met­ro­po­le Dau­ha. Na ich zákla­de bola 29. feb­ru­ára pod­pí­sa­ná doho­da, kto­rej súčas­ťou je aj postup­né stia­hnu­tie ame­ric­kých síl z Afga­nis­ta­nu v prie­be­hu 14 mesia­cov.