Taiwanská armáda prišla pri nehode Black Hawku o najvyššieho veliteľa

Osem osôb vrá­ta­ne náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu tai­wan­skej armá­dy zahy­nu­lo vo štvr­tok pri neho­de vrtuľ­ní­ka v hor­na­tej oblas­ti neďa­le­ko hlav­né­ho mes­ta Tchaj-pej.

Vrtuľ­ník UH-60M Black Hawk, na kto­ré­ho palu­be sa nachá­dza­lo 13 ľudí vrá­ta­ne náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu Šen I‑minga, hava­ro­val pod­ľa miest­nych médií pri poku­se o núdzo­vé pri­stá­tie na seve­re kra­ji­ny. Ďal­ších päť osôb sa pod­ľa minis­ter­stva poda­ri­lo zachrá­niť.

Šen (62) letel na rutin­nú náv­šte­vu voja­kov v okre­se I‑lan na seve­ro­vý­cho­de ostro­va pred začiat­kom lunár­ne­ho nové­ho roka, kto­rý budú na Tai­wa­ne osla­vo­vať na kon­ci janu­ára.