Sýrskeho vojaka zadržali, lebo na internete vyznával lásku Asadovej dcére

Sýr­ske úra­dy minu­lú sobo­tu zadr­ža­li voja­ka sýr­skej armá­dy, kto­rý na inter­ne­te vyzná­val lás­ku jedi­nej dcé­re pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da, 16-roč­nej Zajn. Infor­mo­val o tom v pon­de­lok den­ník The Times of Isra­el.

Vojak, ozna­čo­va­ný ako Jazan Sul­tá­ní, začal minu­lý týž­deň na inter­ne­te videá a odka­zy urče­né pre Zajn Asa­do­vú, v kto­rej jej vyzná­val lás­ku, žia­dal jej otca o jej ruku a sľu­bo­val jej odda­nosť až do smr­ti.

Voja­ko­ve akti­vi­ty na inter­ne­te vyvo­la­li v Sýrii roz­ruch: kým časť dis­ku­té­rov ho pod­po­ro­va­la a nabá­da­la, aby vytrval vo svo­jej lás­ke, iní ho varo­va­li pred dôsled­ka­mi jeho opo­váž­li­vos­ti a pred zahrá­va­ním sa s Asa­dov­ca­mi.

Neme­no­va­ný sýr­sky blo­ger tak napr. napí­sal, že „boli aj iní, kto­rí na sociál­nych médiách priš­li so svo­ji­mi skrom­ný­mi žia­dos­ťa­mi (k Asa­do­vi) a odvte­dy ich tu už viac neví­da­me. Pod­ľa môj­ho názo­ru ste veľ­mi blíz­ko k čer­ve­nej čia­re”.

Minu­lú sobo­tu nie­kto, kto sa ozna­čil za voja­kov­ho bra­ta, zve­rej­nil na kon­te Jaza­na Sul­tá­ní­ho na sie­ti Face­bo­ok prís­pe­vok, v kto­rom tvr­dil, že Jazan bol zatknu­tý a zbi­tý.

Ďal­šie sprá­vy uve­rej­ne­né odvte­dy na Sul­tá­ní­ho kon­te poža­du­jú, aby ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump dal zavraž­diť Bašá­ra Asa­da a aby bol „hrdi­na Jazan” pre­pus­te­ný na slo­bo­du.

Zdroj:tasr