Sýrska armáda zabila svojich spojencov z Turecka

Naj­me­nej šty­ria turec­kí voja­ci priš­li o život a deväť utr­pe­lo zra­ne­nia pri inten­zív­nom ostre­ľo­va­ní zo stra­ny sýr­skej armá­dy v pro­vin­cii Idlib ležia­cej na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Ana­do­lu s odvo­la­ním sa na turec­ké minis­ter­stvo obra­ny.

Vo vyhlá­se­ní minis­ter­stvo uvied­lo, že voja­ci, kto­rí boli vysla­ní do regi­ó­nu ako posi­ly za úče­lom pred­chá­dza­nia kon­flik­tom v zóne dees­ka­lá­cie, sa neďa­le­ko mes­ta Sara­kíb sta­li ter­čom úto­ku sýr­skych pro­re­žim­ných síl, hoci ich umiest­ne­nie bolo vopred koor­di­no­va­né.

Jeden zo zra­ne­ných turec­kých voja­kov je v kri­tic­kom sta­ve. Turec­ké ozb­ro­je­né sily pod­ľa vyhlá­se­nia na úto­ky odpo­ve­da­li a v oblas­ti zni­či­li bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­né cie­le.
Kon­com janu­ára turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan obvi­nil sýr­ske vlád­ne sily z poru­še­nia doho­dy medzi Rus­kom a Turec­kom o demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóne v Idli­be. Pohro­zil tiež, že „pod­nik­ne všet­ky potreb­né kro­ky” vrá­ta­ne nasa­de­nia voja­kov, pokiaľ sa situ­ácia v Idli­be nenor­ma­li­zu­je. Turec­ko má v regi­ó­ne na zákla­de doho­dy s Rus­kom 12 pozo­ro­va­cích sta­no­víšť.

Mos­kva a Anka­ra sa v sep­tem­bri 2018 dohod­li na vytvo­re­ní demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóny pozdĺž kon­takt­nej línie medzi ozb­ro­je­nou sýr­skou opo­zí­ci­ou a vlád­ny­mi sila­mi v Idli­be. Nie všet­ci mili­tan­ti však zlo­ži­li zbra­ne, pri­čom pro­vin­cia Idlib zosta­la aj úto­čis­kom rôz­nych tero­ris­tic­kých sku­pín.