Sýria: Turci pokračujú vo vojenskej operácii v Idlibe, zostrelili sýrske lietadlá

Dve lie­tad­lá sýr­skych vzduš­ných síl boli v nede­ľu ter­čom úto­ku turec­kej armá­dy, kto­rá v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie vedie novú ope­rá­ciu namie­re­nú pro­ti reži­mu v Damas­ku. Tla­čo­vé agen­tú­ry AFP a TASS to uvied­li v nede­ľu s odvo­la­ním sa na sprá­vy sýr­skych štát­nych médií a akti­vis­tov.

Pod­ľa štát­nej tla­čo­vej služ­by SANA boli tie­to lie­tad­lá zostre­le­né v pries­to­re nad Idli­bom, pilo­ti sa však kata­pul­to­va­li s padák­mi a vyviaz­li bez zra­ne­ní. Zostre­le­nie potvr­di­la aj mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so základ­ňou v Bri­tá­nii.

SANA pred­tým uvied­la, že sýr­ske sily zostre­li­li blíz­ko mes­ta Sará­kib v Idli­be turec­ký dron pat­ria­ci tero­ris­tic­kým sku­pi­nám.

Turec­ko sa k tým­to sprá­vam zatiaľ nevy­jad­ri­lo, minis­ter obra­ny Hulu­si Akar však v nede­ľu hlá­sil „úspeš­né pokra­čo­va­nie ope­rá­cie Jar­ný štít”, kto­rú Anka­ra vedie v Idli­be pro­ti sýr­ske­mu vlád­ne­mu reži­mu v reak­cii na „odpor­ný útok z 27. feb­ru­ára”. Pod­ľa vyjad­re­nia cito­va­né­ho tla­čo­vou agen­tú­rou Ana­do­lu však Turec­ko nemá „žela­nie ani úmy­sel” dostať sa do stre­tu s Rus­kom, kto­ré sýr­sky režim pod­po­ru­je.

Pri nále­te z uply­nu­lé­ho štvr­t­ka, kto­rý Anka­ra pri­pí­sa­la sýr­skym vlád­nym silám, v Idli­be zahy­nu­lo vyše 30 turec­kých voja­kov. Turec­ko násled­ne pri­stú­pi­lo k roz­siah­lym pro­ti­ú­to­kom, pri­čom pod­ľa pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na zni­či­lo aj zaria­de­nia slú­žia­ce na výro­bu che­mic­kých zbra­ní. Vede­nie cel­ko­vej vojen­skej ope­rá­cie však prvý­krát potvr­di­lo až v nede­ľu, kon­šta­to­va­la AFP.

Zdroj:tasr