Sýria: Pri útoku tureckého dronu zomreli tri ženy

Naj­me­nej tri ženy zahy­nu­li v uto­rok večer pri úto­ku turec­ké­ho bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la, ku kto­ré­mu doš­lo pri mes­te Koba­né na seve­ro­vý­cho­de Sýrie, kde sa kona­lo stret­nu­tie veli­te­ľov Kurd­mi vede­ných Sýr­skych demok­ra­tic­kých síl (SDF). Tie pod­po­ru­jú Spo­je­né štá­ty. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA.

Sýr­ska ľud­sko­práv­na orga­ni­zá­cia SOHR so síd­lom v Bri­tá­nii uvied­la, že medzi zabi­tý­mi kurd­ský­mi veli­teľ­mi bola aj jed­na žena.

Vele­nie kurd­ských síl uvied­lo, že cie­ľom úto­ku turec­ké­ho dro­nu bol rodin­ný dom v obci ležia­cej východ­ne od Koba­né a zahy­nu­li pri ňom tri ženy, kto­ré sa v tom čase v dome nachá­dza­li.

„Odsu­dzu­je­me zlo­či­ny pácha­né na našom ľude v súvis­los­ti s turec­kou oku­pá­ci­ou,” uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní vele­nia SDF.

Zdroj:tasr