Svet si pripomína 75 rokov od víťazstva nad fašizmom

Dru­há sve­to­vá voj­na bol roz­siah­ly a krva­vý ozb­ro­je­ný kon­flikt, počas kto­ré­ho priš­lo o život viac ako 50 mili­ó­nov ľudí. Počtom obe­tí, ale rov­na­ko aj svo­jím cha­rak­te­rom i kru­tos­ťou ide o naj­väč­šiu tra­gé­diu v deji­nách ľud­stva.

Skon­če­nie dru­hej sve­to­vej voj­ny, od kon­ca kto­rej uply­nie ten­to rok 75 rokov, si jed­not­li­vé štá­ty pri­po­mí­na­jú 8. mája ako Deň víťazs­tva nad fašiz­mom.

V Rus­ku a v nie­kto­rých ďal­ších kra­ji­nách býva­lé­ho Soviet­ske­ho zvä­zu si poráž­ku nacis­tic­ké­ho Nemec­ka pri­po­mí­na­jú o deň neskôr, 9. mája, ako Deň víťazs­tva vo Veľ­kej vlas­te­nec­kej voj­ne.

Nikdy pred­tým nepriš­lo v takom krát­kom časo­vom obdo­bí o život toľ­ko ľudí ako v čase ohra­ni­če­nom 1. sep­tem­brom 1939, keď nacis­tic­ké Nemec­ko napad­lo Poľ­sko, a 8. májom 1945, keď fašis­ti kapi­tu­lo­va­li. V pred­ve­čer začiat­ku tej­to voj­no­vej apo­ka­lyp­sy dik­tá­tor Adolf Hit­ler v roku 1938 vo svo­jom hor­skom síd­le Kehls­te­in­haus, zná­mom ako Orlie hniez­do, vyhlá­sil: „Budú­ca voj­na sa neskon­čí ako tá z rokov 1914–1918. Môže byť len víťazs­tvo, ale­bo ska­za.”

Dokým však spá­chal Hit­ler 30. aprí­la 1945 skrý­va­júc sa v bun­kri neďa­le­ko Ríš­ske­ho sne­mu (Reichs­ta­gu) samov­raž­du, spô­so­bil ska­zu a pri­nie­sol nepred­sta­vi­teľ­né utr­pe­nie stov­kám mili­ó­nov ľudí na celom sve­te. Ani v posled­ných dňoch voj­ny a v posled­ných hodi­nách svoj­ho živo­ta sa nemie­nil vzdať.

„Pokiaľ je voj­na stra­te­ná, zahy­nie aj nemec­ký národ,” vyhlá­sil a v agó­nii pre­sú­val ima­gi­nár­ne armá­dy, vyzý­val na nezmy­sel­nú obra­nu a do ber­lín­skych ulíc posie­lal bojo­vať deti, kto­rým nacis­ti mno­ho rokov vymý­va­li moz­gy slo­va­mi o tom, aby „si uži­li voj­nu, pre­to­že mier bude ešte hor­ší”.

Bola to prá­ve bit­ka o Ber­lín, kto­rá pred­chá­dza­la aktu kapi­tu­lá­cie. Bez­pod­mie­neč­ná kapi­tu­lá­cia nemec­kých voj­sk do rúk západ­ných spo­jen­cov bola pôvod­ne pod­pí­sa­ná 7. mája 1945 v mes­te Reims (Remeš). Keď sa o pod­pi­se kapi­tu­lá­cie v Reme­ši dozve­del soviet­sky vod­ca Sta­lin, ozna­čil ju za „pred­bež­ný pro­to­kol o kapi­tu­lá­cii Nemec­ka”. Akt pod­pí­sa­nia kapi­tu­lá­cie v tom­to mes­te ležia­com na seve­ro­vý­cho­de Fran­cúz­ska vní­mal totiž ako zní­že­nie úlo­hy Soviet­ske­ho zvä­zu v dru­hej sve­to­vej voj­ne, pri­čom prá­ve na soviet­sko-nemec­kom fron­te zahy­nu­lo 73 per­cent nemec­kých voja­kov a bolo zni­če­ných 75 per­cent nacis­tic­kej vojen­skej tech­ni­ky.

Sta­li­no­vu nevô­ľu vyvo­la­la však naj­mä sku­toč­nosť, že pod­pí­sa­nie kapi­tu­lá­cie v Reme­ši sa usku­toč­ni­lo v štá­be hlav­né­ho veli­te­ľa spo­je­nec­kých síl na západ­nom fron­te, ame­ric­ké­ho gene­rá­la Eisen­ho­we­ra, a nie v Ber­lí­ne. Pre­to sa pod­pis kapi­tu­lá­cie zopa­ko­val 8. mája 1945 v síd­le soviet­ske­ho štá­bu v Ber­lí­ne-Karls­hors­te.

Dru­há sve­to­vá voj­na v Euró­pe sa ofi­ciál­ne skon­či­la 8. mája 1945 o 23.01 h. V Soviet­skom zvä­ze bolo však vzhľa­dom na časo­vý posun po pol­no­ci a pre­to za Deň víťazs­tva vyhlá­si­li 9. máj.

Súčas­ťou dru­hej sve­to­vej voj­ny bola Veľ­ká vlas­te­nec­ká voj­na – voj­na Soviet­ske­ho zvä­zu pro­ti nacis­tic­ké­mu Nemec­ku, kto­ré napad­lo Zväz soviet­skych socia­lis­tic­kých repub­lík (ZSSR) 22. júna 1941 – a soviet­sko-nemec­ký front sa stal hlav­ným fron­tom dru­hej sve­to­vej voj­ny.

Voj­na sa dot­kla v Soviet­skom zvä­ze kaž­dej rodi­ny; zahy­nu­lo v nej oko­lo 27 mili­ó­nov ľudí. Tie­to stra­ty pred­sta­vu­jú 40 per­cent všet­kých ľud­ských živo­tov v dru­hej sve­to­vej voj­ne a pre­to je pre Rusov Deň víťazs­tva vo Veľ­kej vlas­te­nec­kej voj­ne sviat­kom najs­vä­tej­ším.

Dru­há sve­to­vá voj­na sa však skon­či­la až 2. sep­tem­bra 1945, keď pod­pí­sa­lo kapi­tu­lá­ciu Japon­sko.

Aj dnes, 75 rokov po skon­če­ní naj­kr­va­vej­šie­ho ozb­ro­je­né­ho kon­flik­tu v deji­nách ľud­stva, sa stre­tá­va­me s náras­tom extré­miz­mu a naci­ona­liz­mu, ľud­stvo ako keby sa nepou­či­lo a zabú­da­lo. Pri­po­meň­me si aj pre­to slo­vá nemec­ké­ho spi­so­va­te­ľa Klau­sa Man­na – syna nosi­te­ľa Nobe­lo­vej ceny za lite­ra­tú­ru Tho­ma­sa Man­na -, kto­rý sa po kapi­tu­lá­cii nacis­tic­ké­ho Nemec­ka obrá­til k svo­jim spo­lu­ob­ča­nom tými­to slo­va­mi: „Poráž­ka nepred­sta­vu­je han­bu. Naopak. Han­bu, potu­pu, roz­klad a úpa­dok nemec­ké­ho živo­ta pred­sta­vo­val národ­ný socia­liz­mus.”

Zdroj:tasr