Súťaž na terénne autá ministerstvo posunulo pre nedostupný portál

Minis­ter­stvo obra­ny pôvod­ne poža­do­va­lo pred­lo­žiť ponu­ky na nákup 52 kusov poli­caj­ných SUV v pred­po­kla­da­nej hod­no­te 1,4 mili­ó­na eur bez DPH do nede­le 17. novem­bra. Pre víken­do­vú odstáv­ku por­tá­lu Úra­du pre verej­né­ho obsta­rá­va­nia môžu dodá­va­te­lia pred­lo­žiť ponu­ky ešte v pon­de­lok 18. janu­ára do 23:00 hod. Vyplý­va to z ozná­me­nia vest­ní­ka verej­né­ho obsta­rá­va­nia. Jed­not­li­ví súťa­žia­ci sa budú môcť zapo­jiť aj v elek­tro­nic­kej auk­cii.

V prí­pa­de terén­nych vozi­diel s náho­nom 4x4 pre vojen­skú polí­ciu ide o opa­ko­va­nú súťaž. Prvú zru­ši­li, lebo jedi­ná doš­lá ponu­ka pre­kro­či­la pred­po­kla­da­nú cenu. Navy­še minis­ter­stvo zní­ži­lo aj osb­ta­rá­va­né počty. Pôvod­ne chce­li kúpiť až 70 vozi­diel, no ich počet zní­ži­li na 52.

Pri pred­po­kla­da­nej cene 1 472 605 eur vychá­dza prie­mer­ná cena poli­caj­né­ho SUV na 28 319 eur bez DPH (tak­mer 34 000 s DPH).