Súd zrušil trest smrti pre pakistanského exprezidenta

Pakis­tan­ský súd zru­šil v pon­de­lok trest smr­ti vyne­se­ný v decem­bri 2019 nad pakis­tan­ským expre­zi­den­tom Par­ví­zom Mušar­ra­fom. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Súd v pakis­tan­skom mes­te Láhaur v pon­de­lok roz­ho­dol, že vytvo­re­nie oso­bit­né­ho tri­bu­ná­lu, kto­rý sa zaobe­ral Mušar­ra­fo­vou kau­zou a roz­ho­dol v nej, bolo pro­ti­ú­stav­né a pro­ti­zá­kon­né, infor­mo­val v pon­de­lok expre­zi­den­tov práv­nik.

Troj­člen­ný tri­bu­nál Mušar­ra­fa v decem­bri 2019 odsú­dil v jeho neprí­tom­nos­ti na trest smr­ti za vlas­tiz­ra­du v pro­ce­se, kto­rý sa ťahal nie­koľ­ko rokov. Šlo pri­tom iba o jed­no z nie­koľ­kých súd­nych kona­ní, kto­ré sa voči Mušar­ra­fo­vi vedú za jeho roz­hod­nu­tie poza­sta­viť plat­nosť ústa­vy a zaviesť výni­moč­ný stav.

Gene­rál Mušar­raf sa moci v Pakis­ta­ne cho­pil pre­vra­tom z roku 1999, keď zba­vil moci pre­mi­é­ra Navá­za Šarí­fa. Násled­ne sa stal kľú­čo­vým ame­ric­kým spo­jen­com vo „voj­ne pro­ti tero­riz­mu” po úto­koch na Spo­je­né štá­ty z 11. sep­tem­bra 2001. Počas svo­jej deväť­roč­nej vlá­dy pre­žil naj­me­nej tri poku­sy o aten­tát. Pakis­ta­nu vlá­dol do roku 2008.

Násled­ne Mušar­raf odišiel do Bri­tá­nie, odkiaľ v mar­ci 2013 pri­ces­to­val opäť do vlas­ti, aby sa vo voľ­bách uchá­dzal o návrat do vrcho­lo­vej poli­ti­ky. Jeho plá­ny však pre­ka­zi­li roz­hod­nu­tia súdov, kto­ré na neho uva­li­li domá­cu väz­bu a zača­li pro­ti nemu konať vo via­ce­rých kau­zách vrá­ta­ne aten­tá­tu na expre­mi­ér­ku Béna­zír Bhut­to­vú.
V súčas­nos­ti sa Mušar­raf nachá­dza v exi­le v Duba­ji, kam smel vyces­to­vať v roku 2016 kvô­li lie­če­niu.

Obvi­ne­nie z vlas­tiz­ra­dy sa týka­lo jeho roz­hod­nu­tia z roku 2007 vyhlá­siť v Pakis­ta­ne výni­moč­ný stav krát­ko pred tým, ako sa mal naj­vyš­ší súd vyjad­riť k pochyb­nos­tiam o zákon­nos­ti jeho zvo­le­nia do fun­kcie pre­zi­den­ta.

Mušar­raf sa v decem­bri stal vôbec prvým býva­lým vojen­ským vlád­com Pakis­ta­nu, kto­ré­ho odsú­di­li za poza­sta­ve­nie plat­nos­ti pakis­tan­skej ústa­vy.