Súd dočasne pozastavil miliardový kontrakt Pentagonu

Fede­rál­ny súd zasta­vil pokra­čo­va­nie masív­ne­ho clou­do­vé­ho prog­ra­mu pre Pen­ta­gon. Uro­bil tak po súd­nom spo­re Ama­zo­nu a jeho clou­do­vej plat­for­me AWS (Ama­zon web ser­vi­ces). Konk­trakt má byť zasta­ve­ný, kým súd určí, či Donald Trump sku­toč­ne nepri­me­ra­ne zasia­hol do roz­hod­nu­tia zve­riť pod­ni­ko­vú obran­nú infra­štruk­tú­ru do rúk Mic­ro­sof­tu. 

Sud­ky­ňa Pat­ri­cia E. Camp­bell-Smit­ho­vá schvá­li­la návrh Ama­zo­nu na pred­bež­né zasta­ve­nie prá­ce na miliar­do­vom pro­jek­te JEDI. Obe stra­ny majú pod­ľa por­tá­lu Defen­se­one navr­hnúť do 27. feb­ru­ára úpra­vy, inak pro­ces osta­ne poza­sta­ve­ný.

Po tom, ako zmlu­vu JEDI v októb­ri vyhra­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft, Ama­zon ihneď žalo­val minis­ter­stvo obra­ny. Pod­ľa žalo­by sa Pen­ta­gon pri zadá­va­ní zákaz­ky dopus­til mno­hých chýb; Tiež sa v ňom uvá­dza, že Ama­zon je tech­nic­ky ove­ľa lep­ším posky­to­va­te­ľom pod­ni­ko­vých clou­dov, naj­mä pre hos­to­va­nie vyso­ko hod­not­ných, taj­ných a prí­sne taj­ných úda­jov.

Jed­nou z požia­da­viek pre JEDI je naprí­klad to, aby posky­to­va­teľ bol schop­ný hos­tiť „prí­sne taj­né“ úda­je na šies­tom, čiže naj­vyš­šom bez­peč­nost­nom stup­ni. Ama­zon hos­to­val úda­je na tej­to úrov­ni pre vlá­du už roky. V decem­bri bola spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft ude­le­ná dočas­ná 90-dňo­vá akre­di­tá­cia na hos­ťo­va­nie úda­jov na naj­vyš­šom stup­ni.

Ama­zon rov­na­ko tvr­dí, že na toto roz­hod­nu­tie mal Donald Trump nepri­me­ra­ný vplyv.

Ama­zo­nu nemu­sel v koneč­nom dôsled­ku pomôcť ani fakt, že šéf spo­loč­nos­ti, Jeff Bez­os, vlast­ní novi­ny The Was­hing­ton Post, kto­ré opa­ko­va­ne kri­ti­zu­jú Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu.

O kri­ti­ke Ama­zo­nu píše­me tu.

V reak­cii Frank Shaw, vicep­re­zi­dent pre komu­ni­ká­ciu Mic­ro­sof­tu, pove­dal: „Aj keď sme skla­ma­ní doda­toč­ným one­sko­re­ním, verí­me, že v koneč­nom dôsled­ku bude­me schop­ní pokro­čiť v prá­ci s cie­ľom zabez­pe­čiť, aby tí, kto­rí slú­žia našej kra­ji­ne, mali prí­stup knovým tech­no­ló­giam, kto­ré nalie­ha­vo vyža­du­jú.Máme dôve­ru v minis­ter­stvo obra­ny a verí­me, že fak­ty uká­žu, že pre­be­hol pod­rob­ný, dôklad­ný a spra­vod­li­vý pro­ces sta­no­vo­va­nia potrieb minis­ter­stva, kto­rý spo­loč­nosť Mic­ro­soft spl­ni­la naj­lep­šie zo všet­kých.”
Zdroj:Defenseone