Súčasťou britského pobrexitového plánu je aj rozšírenie jadrového arzenálu

Brit­ský pre­mi­ér Boris John­son pred­sta­vil v uto­rok Dol­nej sne­mov­ni par­la­men­tu sprá­vu o bez­peč­nos­ti, obra­ne a zahra­nič­nej poli­ti­ke. Jej súčas­ťou je okrem iné­ho aj plán roz­ší­riť brit­ský arze­nál jad­ro­vých zbra­ní, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

„Cel­ko­vá záso­ba jad­ro­vých zbra­ní Spo­je­né­ho krá­ľov­stva bude naj­viac 260 hla­víc,” píše sa v sprá­ve. Vzhľa­dom na nové hroz­by pod­ľa nej brit­ská vlá­da už nemô­že dodr­žia­vať svoj závä­zok postup­ne zni­žo­vať počet jad­ro­vých hla­víc.

Kam­paň za jad­ro­vé odzb­ro­je­nie (CND) a Medzi­ná­rod­ná kam­paň za zákaz jad­ro­vých zbra­ní (ICAN) roz­ší­re­nie brit­ské­ho jad­ro­vé­ho arze­ná­lu odsú­di­li.

Pre­zen­to­va­ný 120-stra­no­vý doku­ment nazva­ný „Glo­bál­na Bri­tá­nia v dobe kon­ku­ren­cie” pre­dos­tie­ra úlo­hu Spo­je­né­ho krá­ľov­stva v medzi­ná­rod­nom spo­lo­čen­stve po bre­xi­te. Sprá­va sa venu­je aj Rus­ku, kto­ré ozna­ču­je za „naja­kút­nej­šiu pria­mu hroz­bu pre Spo­je­né krá­ľov­stvo”.

John­so­no­va vlá­da pod­ľa sprá­vy pova­žu­je Áziu a špe­ci­fic­ky indo­pa­ci­fic­ký regi­ón za veľ­mi dôle­ži­tý z hľa­dis­ka roz­ví­ja­jú­cich sa eko­no­mík vrá­ta­ne Viet­na­mu a Indo­né­zie, avšak i z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti a „glo­bál­nych ambí­cii (Bri­tá­nie) pod­po­ro­vať otvo­re­né spo­loč­nos­ti”. John­son v par­la­men­te ozná­mil, že budú­ci mesiac nav­ští­vi Indiu.

Bri­tá­nia síce pova­žu­je Čínu za kľú­čo­vé­ho par­tne­ra, a to naj­mä v oblas­ti kli­ma­tic­kých zmien, záro­veň však pou­ka­zu­je na jej ras­tú­ci vplyv, kto­rý bude pod­ľa sprá­vy prav­de­po­dob­ne naj­dô­le­ži­tej­ším geopo­li­tic­kým fak­to­rom toh­to desať­ro­čia.

Sprá­va sa ďalej zame­ria­va tiež na ves­mír a kyber­ne­ti­ku, ako aj na zlep­še­nie schop­nos­ti Bri­tá­nie rých­lo rea­go­vať na bez­peč­nost­né hroz­by vytvo­re­ním novej situ­ač­nej miest­nos­ti v štý­le ame­ric­ké­ho Bie­le­ho domu. Navrhu­je tiež nové ope­rač­né stre­dis­ko pre boj pro­ti tero­riz­mu. (TASR)