Storočný veterán vyzbieral 30 miliónov libier a dostal 65 000 pohľadníc

Viac než 65.000 ľudí posla­lo naro­de­ni­no­vú pohľad­ni­cu býva­lé­mu brit­ské­mu voja­ko­vi Tomo­vi Moore­ovi, kto­rý pre tamoj­ší zdra­vot­níc­ky sys­tém (NHS) vyzbie­ral tak­mer 30 mili­ó­nov libier v čase, keď kra­ji­na boju­je pro­ti koro­na­ví­ru­so­vej pan­dé­mii. Moore sa o nie­koľ­ko dní doží­va 100 rokov, infor­mo­va­la v stre­du agen­tú­ra DPA.

Krá­ľov­ská poš­ta (Roy­al Mail) v anglic­kom mes­te Bed­ford zve­rej­ni­la na sociál­nej sie­ti Twit­ter foto­gra­fiu ška­túľ obsa­hu­jú­cich „vyše 40.000 pohľad­níc, lis­tov a dar­če­kov” pre býva­lé­ho kapi­tá­na Moorea. Sta­ni­ca BBC ozná­mi­la, že počet pohľad­níc pre „kapi­tá­na Toma” medzi­ča­som dosia­hol už 65.000. Ška­tu­le s lis­ta­mi otvá­ra­li asi dve desiat­ky dob­roľ­ní­kov.

Vete­rán, kto­ré­ho v prie­be­hu nie­koľ­kých dní spoz­na­la celá kra­ji­na, sa roz­ho­dol spl­niť výzvu, vďa­ka kto­rej vyzbie­ral pre zdra­vot­níc­ky per­so­nál v prvej línii mili­ó­ny libier. Sám si sta­no­vil za cieľ prejsť sto­krát okruh po svo­jej 25 met­rov dlhej záh­ra­de v juho­an­glic­kom mes­te Bed­ford s pomo­cou cho­dúľ­ky, kto­rá mu zais­ťu­je sta­bi­li­tu pri chô­dzi.

Vete­rán chcel ten­to cieľ dosiah­nuť do dňa svo­jich stých naro­de­nín, kto­ré oslá­vi 30. aprí­la. Poda­ri­lo sa mu to však už o 13 dní skôr.
Moore pod­ľa vlast­ných slov začal svo­ju cha­ri­ta­tív­nu kam­paň pre­to, že „zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci sú národ­ní hrdi­no­via”.

„Úžas­ná brit­ská verej­nosť daro­va­la na zdra­vot­níc­tvo toľ­ko peňa­zí, že je to až dojí­ma­vé,” uvied­la jeho rodi­na vo vyhlá­se­ní. „Zaslú­žia si kaž­dý jeden cent,” pove­dal Moore pre BBC.

Brit­ský sys­tém verej­né­ho zdra­vot­níc­tva (NHS) je momen­tál­ne pre­ťa­že­ný sta­rost­li­vos­ťou o oso­by, kto­ré sa naka­zi­li novým typom koro­na­ví­ru­su. Ocho­re­niu COVID-19, kto­ré nový koro­na­ví­rus vyvo­lá­va, pod­ľah­lo v Bri­tá­nii už vyše 18.000 ľudí.
Moore­ovi vyjad­ri­li pod­po­ru a obdiv mno­hé brit­ské osob­nos­ti vrá­ta­ne prin­ca Wil­lia­ma, kto­rý o ňom pove­dal, že sa preň­ho stal „abso­lút­nou legen­dou”. Petí­ciu na pod­po­ru ude­le­nia vyzna­me­na­nia pre vete­rá­na pod­pí­sa­lo už viac než pol mili­ó­na ľudí. Tí žia­da­jú, aby bol Moore pový­še­ný do rytier­ske­ho sta­vu.

Samot­ný Moore, kto­rý počas dru­hej sve­to­vej voj­ny slú­žil v Indii, chcel svo­jou ini­cia­tí­vou okrem iné­ho aj vyjad­riť vďa­ku zdra­vot­ní­kom, kto­rí mu v minu­los­ti pomoh­li vylie­čiť sa z rako­vi­ny a zota­viť sa zo zlo­me­ni­ny v oblas­ti bed­ro­vé­ho kĺbu.