Stoltenberg: Ukrajina má v NATO dvere stále otvorené

Roz­hod­nu­tie o prá­ve Ukra­ji­ny vstú­piť do Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie zostá­va v plat­nos­ti od sum­mi­tu v Buku­reš­ti v roku 2008. V uto­rok to uvie­dol gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg.

Šéf Alian­cie vystú­pil na kon­fe­ren­cii s náz­vom NATO Enga­ges: Inno­va­ting the Allian­ce. Kona­la sa v Lon­dý­ne, kde v uto­rok a v stre­du pre­bie­ha sum­mit NATO za účas­ti šéfov štá­tov a vlád člen­ských kra­jín toh­to vojen­ské­ho pak­tu.

„NATO sa roz­hod­lo na sum­mi­te NATO v Buku­reš­ti v roku 2008. Bol som tam vte­dy v inej fun­kcii. Pamä­tám si, že sme sa potom roz­hod­li, že Ukra­ji­na a Gru­zín­sko sa sta­nú člen­mi NATO. Toto roz­hod­nu­tie stá­le pla­tí. Záro­veň sme neza­vied­li pres­ný časo­vý roz­vrh. Teraz sa zame­ria­va­me na to, ako môže­me pomôcť Gru­zín­sku a Ukra­ji­ne posu­núť sa sme­rom k euro­at­lan­tic­kej integ­rá­cii, imple­men­to­vať refor­my a moder­ni­zo­vať obran­né a bez­peč­nost­né inšti­tú­cie,” pove­dal Stol­ten­berg.

Pod­ľa Stol­ten­ber­ga exis­tu­jú medzi­stup­ne spo­lu­prá­ce s NATO na ces­te k plné­mu člen­stvu v Alian­cii. Pozna­me­nal, že spo­lu­prá­ca NATO s Ukra­ji­nou a Gru­zín­skom je v súčas­nos­ti pros­peš­ná pre všet­ky stra­ny, pre­to­že na jed­nej stra­ne NATO pomá­ha tým­to kra­ji­nám pri­blí­žiť sa k vojen­ské­mu pak­tu, na dru­hej stra­ne sa tie­to kra­ji­ny zúčast­ňu­jú na misiách vede­ných NATO, naj­mä v Afga­nis­ta­ne.

Zdroj:TASR