Stoltenberg odmieta Macronovu myšlienku strategickej autonómie EÚ

Gene­rál­ny tajom­ník Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie (NATO) Jens Stol­ten­berg v sobo­tu odmie­tol výzvu fran­cúz­ske­ho pre­zi­den­ta Emma­nu­e­la Mac­ro­na na európ­sky „stra­te­gic­ký dia­lóg” o úlo­he jad­ro­vých zbra­ní Fran­cúz­ska, tvr­diac, že „odskú­ša­né” odrá­dza­jú­ce zabez­pe­če­nia sú už zave­de­né. Infor­mo­va­la o tom tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Stol­ten­berg ďalej uvie­dol, že vďa­ka ame­ric­kým a brit­ským jad­ro­vým zbra­niam je Euró­pa už chrá­ne­ná dlho­roč­ným a účin­ným „nuk­le­ár­nym dážd­ni­kom”.

Fran­cúz­sko napriek tomu, že je čle­nom NATO, nepos­ky­tu­je tej­to medzi­ná­rod­nej vojen­skej alian­cii svo­je jad­ro­vé zbra­ne. Mac­ron však minu­lý týž­deň vyzval na dia­lóg medzi člen­ský­mi kra­ji­na­mi Európ­skej únie o tom, akú úlo­hu by moh­li zohrá­vať jad­ro­vé odstra­šu­jú­ce pros­tried­ky Fran­cúz­ska.

Stol­ten­berg, kto­rý sa vla­ni dostal s Mac­ro­nom do slov­nej potýč­ky v súvis­los­ti s jeho výro­kom, že geopo­li­tic­ké zmýš­ľa­nie NATO je v sta­ve „moz­go­vej smr­ti”, rea­go­val na naj­nov­ší návrh fran­cúz­ske­ho líd­ra kri­tic­ky a odmie­ta­vo.

„Musí­me mať na pamä­ti, že v súčas­nos­ti už dis­po­nu­je­me európ­skym odrá­dza­jú­cim zabez­pe­če­ním – 28 spo­jen­cov to dodr­žia­va kaž­dý deň a nie je to len sľub, ale nie­čo, čo exis­tu­je už desiat­ky rokov. Je to odskú­ša­né, zave­de­né a je to pre Euró­pu naj­vyš­šou záru­kou bez­peč­nos­ti,” pove­dal

Stol­ten­berg novi­ná­rom na Mní­chov­skej bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cii (MSC) v bavor­skej met­ro­po­le.

Fran­cúz­sko je po nedáv­nom bre­xi­te jedi­nou jad­ro­vou moc­nos­ťou v Európ­skej únii a Mac­ron pre­sa­dzu­je myš­lien­ku európ­skej „stra­te­gic­kej auto­nó­mie – schop­nos­ti brá­niť sa i bez pomo­ci USA -, hoci trvá na svo­jich záväz­koch voči NATO.

Zdroj:TASR