Stíhačky F‑16 budú, aj keď rozpočet nebude. Ubezpečuje ministerstvo

Po vyhlá­se­niach pred­se­du par­la­men­tu a Slo­ven­skej národ­nej stra­ny Andre­ja Dan­ka je jed­ným z reál­nych sce­ná­rov aj nes­chvá­le­nie štát­ne­ho roz­poč­tu a násled­ne roz­poč­to­vé pro­vi­zó­rium pre rok 2020. Jed­not­li­vé minis­ter­stvá by tak za mesiac nemoh­li minúť viac eur ako prie­mer­ne mesač­ne míňa­li za rok 2019. Minis­ter­stvo obra­ny má však v plá­ne začiat­kom roka zapla­tiť dru­hú splát­ku spo­loč­nos­ti Lock­he­ed-Mar­tin za dodáv­ky stí­ha­čiek F‑16.

Výš­ka splát­ky je pod­ľa rezor­tu obra­ny po doho­de s minis­ter­stvom finan­cií neve­rej­ná, no pod­ľa infor­má­cií Defen­ce News sa pohy­bu­je na úrov­ni oko­lo 500 mili­ó­nov eur, čo pred­sta­vu­je zhru­ba 30 per­cent roč­né­ho roz­poč­tu MO SR, teda viac ako jed­na dva­nás­ti­na roč­né­ho roz­poč­tu, kto­rú môžu minúť za jeden mesiac.

Rezort obra­ny však tvr­dí, že nie je sa čoho báť a penia­ze do USA odídu bez ohľa­du na to, či bude ale­bo nebu­de schvá­le­ný roz­po­čet. Rezort na otáz­ku, či roz­poč­to­vé pro­vi­zó­rium neo­hro­zí ter­mín dodáv­ky 14 kusov stí­ha­čiek F‑16 uvied­lo: „Ide o špe­ku­la­tív­ne otáz­ky, keď­že taká­to situ­ácia zatiaľ nena­sta­la. Avšak súla­de s uzat­vo­re­ný­mi zmluv­ný­mi doku­men­ta­mi, splát­ko­vým kalen­dá­rom schvá­le­ným Minis­ter­stvom finan­cií SR a zmluv­ný­mi stra­na­mi, sú výš­ky jed­not­li­vých splá­tok neve­rej­né. Dodáv­ka lie­ta­diel bude v súla­de s plat­ný­mi zmluv­ný­mi doku­men­ta­mi a v zmys­le pôvod­né­ho plá­nu,” kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá.

Slo­ven­sko vla­ni v decem­bri pod­pí­sa­lo zmlu­vu o náku­pe 14 kusov naj­mo­der­nej­šej ver­zie ame­ric­kých stí­ha­čiek F‑16, cel­ko­vá hod­no­ta kon­trak­tu vrá­ta­ne výcvi­ku per­so­ná­lu, muní­cie a dvoj­roč­nej logis­tic­kej pomo­ci pred­sta­vu­je 1,59 miliar­dy eur. Stí­hač­ky sa budú vyrá­bať v závo­de v Gre­en­vil­le v Juž­nej Karo­lí­ne. Zákaz­ka by mala byť pod­ľa Pen­ta­go­nu hoto­vá na kon­ci janu­ára 2024.

Prvé šty­ri ame­ric­ké stro­je by mali na Slo­ven­sko dora­ziť už v roku 2022. Zvyš­ných desať do kon­ca roka 2023. Stí­hač­ky F‑16 nahra­dia doslu­hu­jú­ce rus­ké stro­je MiG-29.