Štátny DMD Group vykázal za minulý rok zisk. Zuzana ešte len pomôže

Štát­na zbro­jár­ska akci­ov­ka DMD GROUP uzav­re­la minu­lý rok v plu­so­vých čier­nych čís­lach. Vyplý­va to z účtov­ných uzá­vie­rok jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí, kto­ré pat­ria pod zdru­že­nie.

Pod­ľa suma­ri­zá­cie hos­po­dá­re­nia spo­loč­nos­tí s majet­ko­vou účas­ťou DMD GROUP dosiah­la dcér­ska spo­loč­nosť KONŠTRUKTA – DEFENCE čis­tý zisk po zda­ne­ní vo výš­ke 105 959 eur. Ďal­šia sto­per­cent­ná dcé­ra ZTS – ŠPECIÁL uzav­re­la minu­lý rok so zis­kom 745 705 eur. Tre­tia spo­loč­nosť – ZVS Hol­ding, kde DMD vlast­ní polo­vič­ný podiel, vyká­za­la zisk 256 000 eur.

Kon­štruk­tu ťahá BVP a Zuza­na

„Naj­väč­ší podiel na hos­po­dá­re­ní spo­loč­nos­ti KONŠTRUKTA – DEFENCE majú pro­jek­ty pre slo­ven­ské minis­ter­stvo obra­ny, ako naprí­klad sedem kusov zmo­der­ni­zo­va­ných bojo­vých vozi­diel pecho­ty BVP‑M, ser­vis a opra­vy vojen­skej tech­ni­ky v novo­ot­vo­re­nej pre­vádz­ke Ser­vis­no-opra­vá­ren­ských slu­žieb v Mol­da­ve nad Bod­vou. V súčas­nos­ti je nos­ným pro­jekt

om dodáv­ka 25 ks 155 mm samo­hyb­ných kanó­no­vých húf­nic ZUZANA 2, prí­slu­šen­stva a muní­cie pre ozb­ro­je­né sily, kto­rá má byť zre­a­li­zo­va­ná do roku 2023. Príj­my z pro­jek­tu oča­ká­va­me v budúc­nos­ti, teraz je finan­co­va­ný z úve­ru,” kon­šta­to­val gene­rál­ny ria­di­teľ DMD Group Šte­fan Škul­té­ty.

Ako ďalej dopl­nil, tak Kon­štruk­ta ďalej dodá­va 120 mm míno­met­né hlav­ne pre švéd­sku poboč­ku nad­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti BAE SYSTEMS Hägh­lunds.

Kon­štruk­ta sa špe­cia­li­zu­je na pro­jek­to­va­nie, návrhy a vývoj pozem­ných i pro­ti­vzduš­ných zbra­ňo­vých sys­té­mov, muní­cie, sys­té­mov vele­nia, ria­de­nia paľ­by, špe­ciál­nych nad­sta­vieb, kole­so­vých a páso­vých plat­fo­riem pre vozid­lá.

Naj­zis­ko­vej­ší ZTS – ŠPECIÁL

Naj­lep­šie výsled­ky vrám­ci sku­pi­ny zazna­me­na­la ZTS – ŠPECIÁL so zis­kom tak­mer 750 000 eur. „Som rád, že aj uka­zo­va­teľ pri­da­nej hod­no­ty sa zvý­šil o 7,8 per­cen­ta. Hlav­nou inves­tí­ci­ou je obsta­ra­nie 5‑osého obrá­ba­cie­ho cen­tra, kto­ré má širo­ko­s­pek­trál­ne využi­tie, no plá­nu­je­me ho využiť naj­mä pri opra­co­vá­va­ní nos­ných diel­cov húf­ni­ce ZUZANA 2,” vysvet­lil Škul­té­ty.

ZTS – ŠPECIÁL sa orien­tu­je na výro­bu hlav­ní a kanó­nov od kalib­ru 30 až do 155 mm, vrá­ta­ne tes­to­va­nia a hod­no­te­nia finál­nych výrob­kov.

ZVS Hol­ding viac ako polo­vi­cu expor­tu­je

Pre­važ­ne munič­ná fir­ma ZVS Hol­ding je vo vlast­níc­tve štá­tu iba na polo­vi­cu. Minu­lý rok mala trž­by tak­mer 22,4 mili­ó­na eur. „Export do zahra­ni­čia tvo­ril až 58 per­cent,” dopl­nil gene­rá­ny ria­di­teľ mater­skej DMD Group Ste­fan Škul­té­ty s tým, že naj­viac vyvá­ža­li do Poľ­ska (62%) a Srb­ska (31%). ZVS Hol­ding vyví­ja a vyrá­ba naj­mä veľ­ko­ka­lib­ro­vú, stred­no­ka­lib­ro­vú a malo­ka­lib­ro­vú muní­ciu pre vojen­ské úče­ly.