Štátne pozemky v Tatrách predalo ministerstvo obrany firme napojenej na J&T

Ďal­šia fir­ma pria­mo napo­je­ná na minis­ter­stvo obra­ny krát­ko pred voľ­ba­mi pre­da­la luk­ra­tív­ny poze­mok podoz­ri­vo pod cenu. Podob­ne ako v Malac­kách minis­ter­ská akci­ov­ka Hore­zza a.s. pre­da­la 6 000 met­rov štvor­co­vých v Tatrans­kej Lom­ni­ci po 38,5 eura za meter štvor­co­vý, pri­tom bež­ná cena sa v tej­to vychy­te­nej loka­li­te blíz­ko naj­dl­h­šej zja­dov­ky na Slo­ven­sku pohy­bu­je od 80 až do 200 eur za meter štvor­co­vý.

Pozem­ky kúpi­li kama­rá­ti J&T

Pozem­ky v intra­vi­lá­ne Tatrans­kej Lom­ni­ce kúpi­la pomer­ne nezná­ma fir­ma FBS Group s.r.o. Jej maji­te­ľom je Jozef Jág­rik (36) z Považ­skej Bys­tri­ce. Ten istý Jág­rik je aj zakla­da­te­ľom a akci­oná­rom ove­ľa zná­mej­šej a väč­šej fir­my ESIN group. Tá pôso­bí pri­orit­ne v poľ­no­hos­po­dár­stve a je pre­po­je­ná na rôz­ne fir­my z port­fó­lia J&T. ESIN Group úzko spo­lu­pra­cu­je naprí­lad s fir­mou Sanar­go zo sku­pi­ny J&T. Sanar­go tiež pre­bra­lo od ESINU časť ich poľ­no­hos­po­dár­ske­ho biz­ni­su.

Záro­veň J&T ban­ka finan­cu­je nie­kto­ré pro­jek­ty ESI­Nu. Jág­ri­ko­va fir­ma ESIN ale aj FBS group sa aktu­ál­ne sústre­dí na turiz­mus, slneč­né elek­trár­ne a deve­lop­ment.  ESIN už vlast­ní iné pozem­ky a deve­lo­per­ský pro­jekt pria­mo v Tatrans­kej Lom­ni­ci. Ide o rezi­den­ciu Kukuč­ka, kto­rá sa volá po jed­nom zo spo­lu­ma­ji­te­ľov Esi­nu. Ide o Tomá­ša Kukuč­ku. Pria­mo v rezi­den­cii Kukuč­ka si píše trva­lý pobyt maji­teľ Esi­nu a kup­ca pozem­kov Jozef Jág­rik.

Deň pred voľ­ba­mi

Zmlu­vu pod­pí­sa­la minis­ter­ská akci­ov­ka Hore­zza a.s. iba deň pred voľ­ba­mi 28. feb­ru­ára 2020. Hovor­ky­ňa MO SR Dan­ka Capá­ko­vá pre den­ník Sme kon­šta­to­va­la, že Hore­zza je samos­tat­ná akci­ová spo­loč­nosť a hos­po­dá­ri samos­tat­ne. To však nie je úpl­ne prav­da, lebo sto­per­cent­ným akci­oná­rom je prá­ve minis­ter­stvo obra­ny a prá­ve minis­ter Peter Gaj­doš (SNS) je val­ným zhro­maž­de­ním spo­loč­nos­ti. Navy­še pre­da­je nehnu­teľ­né­ho majet­ku musia mať pred­chá­dza­jú­ci súhlas minis­ter­stva obra­ny.

Hore­zza je štát­na akci­ov­ka, kto­rá spra­vu­je pôvod­ne vojen­ské rekre­ač­né stre­dis­ká. Po zme­nách jej zosta­li už iba hote­ly pod znač­kou Gra­nit Hotels v Pieš­ťa­noch, Tatrans­kých Zru­boch a na Smre­ko­vi­ci.

Podob­ne aj v Malac­kách

Defen­ce News nedáv­no infor­mo­va­lo, že iná minis­ter­ská fir­ma – Vojen­ské lesy a majet­ky š.p. pre­dal krát­ko pred voľ­ba­mi luk­ra­tív­ne pozem­ky pria­mo v Malac­kách. A nie­len to. Súčas­ťou pre­da­ja bol aj pro­jekt vybu­do­va­nia byto­vých domov. Na pro­jekt už vyda­lo mes­to Malac­ky územ­né roz­hod­nu­tie. Minis­ter­stvo obra­ny tiež kon­šta­to­va­lo, že VLM hos­po­dá­ria samos­tat­ne. Poze­mok o rozh­lo­he 11 000 met­rov štv­ro­co­vých pre­dal štát­ny pod­nik 1,420 mili­ó­na eur. Podob­né pozem­ky sa pri­tom v Malac­kách pre­dá­va­jú za dvoj­ná­so­bok.