Šťastný nový rok!

 

Defen­ce News vám v novom roku 2020 pra­je sku­toč­ne všet­ko naj­lep­šie.

 

Naj­mä dob­ré sprá­vy na tom­to por­tá­li 🙂

 

Nech je rok 2020 mini­nál­ne o stu­peň lep­ší, ako bol ten pre­doš­lý. 

 

Pokú­si­me sa k tomu aspoň tro­chu pris­pieť.

 

Vaša redak­cia