Starosta, ktorý odstránil sochu Koneva, dostal ochranku

Sta­ros­ta mest­skej čas­ti Pra­ha 6 Ondřej Kolář dostal v súvis­los­ti s odstrá­ne­ním sochy mar­ša­la Kone­va poli­caj­nú ochra­nu. Sta­lo sa tak už dru­hý­krát od vypuk­nu­tia tej­to kau­zy. Pod poli­caj­nou ochra­nou sú tiež pri­má­tor Pra­hy Zde­něk Hřib a sta­ros­ta praž­skej mest­skej čas­ti Řepo­ry­je Pavel Novot­ný, kto­rý plá­nu­je odha­liť pamät­nú tabu­ľu čle­nom Rus­kej oslo­bo­de­nec­kej armá­dy, zná­mej ako vla­so­vov­ci, uvie­dol v stre­du por­tál iDNES.cz.

Sta­ros­ta Pra­hy 6 Ondřej Kolář

O Kolá­řo­vej poli­caj­nej ochra­ne infor­mo­val týž­den­ník Res­pekt. Pod­ľa neho do Čes­ka pri­ces­to­val občan Rus­ka, kto­rý by mohol byť pre Kolá­řa nebez­peč­ný. Týž­den­ník tiež tvr­dí, že sa z Rus­ka do Euró­py pre­su­nu­la sku­pi­na spra­vo­daj­ských dôs­toj­ní­kov.
Kolá­řa polí­cia strá­ži­la už vla­ni v augus­te po tom, ako jeho úrad roz­ho­dol o zakry­tí Kone­vo­vej sochy plach­tou. Odpor­co­via toh­to kro­ku sa mu totiž vyhrá­ža­li lik­vi­dá­ci­ou.

Ochra­nu dostal aj pri­má­tor Pra­hy Zde­něk Hřib, kto­rý v minu­los­ti odmie­tol na rad­ni­cu vrá­tiť pamät­nú tabu­ľu na pamiat­ku mar­ša­la Kone­va. Hřib nedáv­no podal trest­né ozná­me­nie na nezná­me­ho pácha­te­ľa. „Neja­ké oso­by ma sle­do­va­li až domov. Je otáz­ka, či to neja­ko súvi­sí. Ak áno, zna­me­na­lo by to ohro­ze­nie aj pre moju man­žel­ku a naše tri deti,” dodal Hřib.

Rus­ko zámer odstrá­niť sochu mar­ša­la Iva­na Kone­va z námes­tia Interb­ri­gá­dy v Pra­he 6 už minu­lý rok ostro kri­ti­zo­va­lo. Situ­ácia sa vyos­tri­la na začiat­ku aprí­la toh­to roku, keď bola socha pre­su­nu­tá do depo­zi­tá­ra. Rus­ko násled­ne zača­lo trest­né stí­ha­nie voči čes­kej samosprá­ve. Čes­ké veľ­vys­la­nec­tvo v Mos­kve sa potom sta­lo ter­čom úto­ku naci­ona­lis­tov.

Táto uda­losť vyvo­la­la váš­ne aj na aka­de­mic­kej pôde. Mos­kov­ský pro­fe­sor a doktor poli­tic­kých vied Ser­gej Čer­ňa­chov­skij pri­rov­nal Kolá­řa k zastu­pu­jú­ce­mu ríš­ske­mu pro­tek­to­ro­vi Rein­har­do­vi Heyd­ri­cho­vi. „Ondřej Kolář je rov­na­ký nacis­tic­ký zlo­či­nec ako Rein­hard Heyd­rich. A je potreb­né sa k nemu sprá­vať rov­na­ko. Hrdi­nom súčas­né­ho Čes­ka a súčas­nej Euró­py sa sta­ne ten, kto náj­de odva­hu vyniesť a vyko­nať podob­ný roz­su­dok,” napí­sal Čer­ňa­chov­skij na webe rus­ké­ho think-tan­ku Izbor­skij klub.