Staronovým prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu sa stal Tibor Straka

Val­né zhro­maž­de­nie Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR) si dnes zvo­li­lo nových zástup­cov do šta­tu­tár­nych a kon­trol­ných orgá­nov zdru­že­nia. Do fun­kcie pre­zi­den­ta bol aj na ďal­šie dva roky zvo­le­ný dote­raj­ší pre­zi­dent Tibor Stra­ka. Infor­má­cie poskyt­la výkon­ná ria­di­teľ­ka ZBOP SR Stel­la Bulej­ko­vá. Val­né zhro­maž­de­nie záro­veň roz­hod­lo o pri­ja­tí ďal­ších 6 čle­nov.

Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky repre­zen­tu­je záuj­my domá­cich prie­my­sel­ných sub­jek­tov v oblas­ti bez­peč­nos­ti a obra­ny už 21 rokov. Aktu­ál­ne má 55 čle­nov, medzi kto­rých pat­ria nie­len výrob­co­via bez­peč­nost­nej a obran­nej tech­ni­ky, ale aj sub­jek­ty z aka­de­mic­kej obce. Hlav­ným posla­ním zdru­že­nia je podie­ľať sa na opti­ma­li­zá­cii pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia a vytvá­ra­ní pod­mie­nok pre rast expor­tu domá­cej pro­duk­cie výrob­kov obran­né­ho prie­mys­lu.