Spoločnosti Vývoj Martin a MSM Banská Bystrica sa spájajú

Spo­loč­nos­ti VÝVOJ Mar­tin a MSM Ban­ská Bys­tri­ca zo slo­ven­skej sku­pi­ny MSM GROUP sa spá­ja­jú. Pod­ľa spo­loč­nos­ti zlú­če­ním tých­to dvoch firiem a ich know how tak vzni­ká na Slo­ven­sku sil­ný medzi­ná­rod­ný hráč, kto­rý doká­že vyrá­bať špič­ko­vé kon­taj­ne­ry pre potre­by armá­dy, záchran­né zlož­ky, ale aj pre civil­ný seg­ment pod­ľa najp­rís­nej­ších požia­da­viek NATO. Kon­taj­ne­ry, kto­ré VÝVOJ Mar­tin vyrá­ba, slú­žia pre­dov­šet­kým v služ­bách OSSR a HaZZ, no stret­núť sme sa s nimi moh­li aj počas koro­nak­rí­zy a využí­va­jú ich aj zahra­nič­né silo­vé zlož­ky.

V dneš­nom sve­te je mno­ho výrob­cov komerč­ných ISO kon­taj­ne­rov, ale exis­tu­je iba nie­koľ­ko takých, kto­rí doká­žu kon­taj­ne­ry vyba­viť moder­nou tech­ni­kou zod­po­ve­da­jú­cou nároč­ným NATO požia­dav­kám či požia­dav­kám krí­zo­vé­ho ria­de­nia. Prá­ve VÝVOJ Mar­tin sa môže spl­ne­ním tých­to nároč­ných kri­té­rií pýšiť,“ vysvet­ľu­je Michal Doj­čan, výkon­ný ria­di­teľ VÝVOJ Mar­tin a dodá­va: „Spo­je­nie s ban­sko­bys­tric­kou MSM je len akým­si pri­ro­dze­ným vyús­te­ním dlho­roč­nej spo­lu­prá­ce oboch firiem, kto­ré spo­loč­ne na Slo­ven­sko, ale naj­mä do sve­ta, posie­la­jú špič­ko­vé pro­duk­ty.

VÝVOJ Mar­tin sa už od roku 2010 špe­cia­li­zu­je na vývoj, výro­bu a zástav­by ISO kon­taj­ne­rov s vyso­kou pri­da­nou hod­no­tou. Tra­dí­cia spo­loč­nos­ti VÝVOJ Mar­tin, a.s. sia­ha pri­tom až do roku 1964, kedy bol zalo­že­ný pod­nik ešte ako ZŤS Vývo­jo­vý závod 010 (neskôr VVÚ Mar­tin a v 90. rokoch pre­me­no­va­ný na súčas­ný názov). „Kon­taj­ne­ry, kto­ré tu vyrá­ba­me, slú­žia v oblas­tiach krí­zo­vé­ho manaž­men­tu ako tele­ko­mu­ni­kač­né dáto­vé cen­trá, ria­dia­ce stre­dis­ká, stre­dis­ká ope­rá­to­rov rada­ro­vé­ho per­so­ná­lu, ener­go­cen­trá či prí­pad­ne ako záze­mie pre zasa­hu­jú­ci per­so­nál. V kon­taj­ne­roch doká­že­me ope­rá­to­rom poskyt­núť bez­pe­čie a kom­fort, kto­ré zod­po­ve­da­jú tým naj­ná­roč­nej­ším požia­dav­kám na trhu,“ vysvet­ľu­je Michal Doj­čan.

Kon­taj­ne­ry slú­žia u voja­kov a hasi­čov, ale aj v agen­tú­re NATO

Kon­taj­ne­ry z diel­ne spo­loč­nos­ti VÝVOJ Mar­tin slú­žia naprí­klad v Ozb­ro­je­ných silách Slo­ven­skej repub­li­ky (OSSR) a v Hasičs­kom a záchran­nom zbo­re (HaZZ) Minis­ter­stva vnút­ra, no moh­li sme sa s nimi stret­núť aj počas súčas­nej COVID krí­zy, kde mno­hé z nich boli pou­ži­té ako odber­né mies­ta a triáž­ne stre­dis­ká pred veľ­ký­mi nemoc­ni­ca­mi. Kon­taj­ne­ry dodá­va VÝVOJ Mar­tin aj pria­mo do NATO NCI Agen­cy (Komu­ni­kač­ná a infor­mač­ná agen­tú­ra NATO) či švéd­skym ozb­ro­je­ným silám, čo pri­ná­ša jed­nu z naj­lep­ších refe­ren­cií na sve­to­vom trhu. 

Od roku 2011 pri­tom VÝVOJ Mar­tin dodal viac než 150 kusov rôz­nych typov kon­taj­ne­rov – od dáto­vých cen­tier, cez mobil­né mies­ta spo­je­nia, až po balis­tic­ky chrá­ne­né poľ­né mies­ta vele­nia a ria­de­nia. Všet­ky kon­taj­ne­ry sú štan­dard­ne vyba­ve­né sys­té­mom ochra­ny zdra­via pre prí­pad radiač­né­ho, che­mic­ké­ho či bio­lo­gic­ké­ho ohro­ze­nia, sú veľ­mi vyso­ko elek­tro-mag­ne­tic­ky odtie­ne­né a plnia tie njná­roč­nej­šie vojen­ské či ergo­no­mic­ké štan­dar­dy. Cer­ti­fi­ko­va­né sú aj na pre­voz tran­s­port­ný­mi lie­tad­la­mi C‑5 Gala­xy a C‑130 Her­cu­les. Záro­veň pri­ná­šaj moder­ný dizajn a prí­jem­né pra­cov­né pro­stre­die pre ope­rá­to­rov počas ich nároč­nej služ­by.

VÝVOJ Mar­tin, a.s. však posky­tu­je aj kom­plex­ný pop­re­daj­ný ser­vis. „Zabez­pe­ču­je­me celý život­ný cyk­lus doda­ných pro­duk­tov – od dodá­vok náh­rad­ných die­lov, cez ško­le­nia per­so­ná­lu do úrov­ne die­len­ských špe­cia­lis­tov, až po gene­rál­ne opra­vy,“ uzav­rel Michal Doj­čan.