Španielsko sa snaží dostať ženy do špeciálnych síl. Na Slovensku je ich päť percent

Špa­niel­ske minis­ter­stvo obra­ny otvá­ra ženám ďal­šie úlo­hy špe­ciál­nych síl v rám­ci v boja pro­ti tero­riz­mu a nekon­venč­né­ho vede­nia voj­ny. V špe­ciál­nych silách majú iba 1,2 per­cen­ta žien. Slo­ven­sko je na tom ove­ľa lep­šie.

Špa­niel­sko iba v roku 1999 otvo­ri­lo väč­ši­nu pozí­ci­ií pre ženy. Aktu­ál­ne je minis­ter­kou obra­ny Mar­ga­ri­ta Rob­le­so­vá, kto­rá pre­sa­dzu­je väč­šie zapo­je­nie žien v špa­niel­skej armá­de. Záro­veň vyzva­la viac žien, aby pomoh­li vyrie­šiť kon­flik­ty na celom sve­te.

Naprí­klad arab­sky hovo­ria­ce ženy sú veľ­mi žia­da­né pre misie pod vede­ním OSN ale­bo NATO v kon­flikt­ných oblas­tiach, ako je Irak ale­bo Líbya. Väč­šie zapo­je­nie žien ozná­mi­la na veli­teľ­stve špe­ciál­nych ope­rá­cií (MOE) v mes­te Rabas neďa­le­ko Ali­can­te. Tam jej pred­vied­li simu­lo­va­ný útok na tero­ris­tic­kú zlož­ku s cie­ľom zabez­pe­čiť spra­vo­daj­ské infor­má­cie. Taký­to typ úto­ku sa čas­to vedie pro­ti povs­tal­com v Afga­nis­ta­ne a Ira­ku.

Rob­le­so­vá uvied­la, že MOE musí byť pri­pra­ve­né na boj nie­len z hľa­dis­ka vojen­skej robo­ti­ky a ďal­ších vyspe­lých tech­no­ló­gií, ale aj „pocho­pe­ním sociál­nej a kul­túr­nej oblas­ti tero­ris­tov“.

Nie­kto­ré pra­cov­né mies­ta v špa­niel­skej armá­de sú vyhra­de­né pre ženy, naprí­klad pre­hľa­dá­va­nie žien na kon­trol­ných sta­no­viš­tiach.
Navy­še môžu byť ženy veľ­mi efek­tív­ne pri zbie­ra­ní dôle­ži­tých spra­vo­daj­ských infor­má­cií. V kon­zer­va­tív­nych pat­riar­chál­nych spo­loč­nos­tiach môže byť totiž pre ženy ľah­šie zís­kať infor­má­ciu od miest­nych žien, kto­ré sa strá­nia cudzím mužom.

„Pri­ori­tou je zapo­je­nie viac žien do tých­to misií a pre­to im musí­me vytvo­riť adek­vát­ne pod­mien­ky,“ uvied­la Rob­le­so­vá

V špa­niel­skych špe­ciál­nych silách pôso­bí zhru­ba tisíc voja­kov, no iba 12 žien, čo je menej ako 1,2 per­cen­ta. Špa­niel­sko až v roku 1999 zrov­no­práv­ni­lo posta­ve­nie žien v armá­de. Ich podiel v celých ozb­ro­je­ných silách je aktu­ál­ne 12,7 per­cen­ta. Prie­mer kra­jín NATO je 11 per­cent. Naj­vyš­ší podiel žien v armá­de má Maďar­sko (19,3 per­cen­ta), Slo­vin­sko a USA (po 16 per­cent).

Jesús Núñez, špa­niel­sky expert na medzi­ná­rod­né kon­flik­ty, pre BBC pove­dal že: „je potreb­ný nárast špe­ciál­nych jed­no­tiek“.

Pod­ľa neho z urči­tých kul­túr­nych dôvo­dov exis­tu­je jed­no­znač­ná potre­ba žien ozb­ro­je­ných silách. „Naprí­klad v nie­kto­rých mos­lim­ských kra­ji­nách je ťaž­ké zís­kať infor­má­cie od žien, ak ste muž.“

Na Slo­ven­sku špe­ciál­ne ženy nerie­šia

Na Slo­ven­sku v ozb­ro­je­ných silách slú­ži aktu­ál­ne viac ako 12 per­cent žien. Pôso­biť môžu v prin­cí­pe na akej­koľ­vek pozí­cii, pokiaľ spl­nia pred­pí­sa­né požia­dav­ky. Aj v špe­ciál­nych jed­not­kách. „Pod­ľa záko­na neroz­li­šu­je­me medzi voja­kom a vojač­kou. U nás nič také nerie­ši­me,” kon­šta­to­val hovor­ca ozb­ro­je­ných síl Šte­fan Zema­no­vič.

Ženy – vojač­ky pôso­bia aj v špe­ciál­nych silách ako je elit­ný 5. pluk špe­ciál­ne­ho urče­nia so základ­ňou v Žili­ne. Pod­ľa infor­má­cií Defen­ce News v ňom pôso­bí päť per­cent žien.

OSN: Viac žien, menej kon­flik­tov

V aprí­li gene­rál­ny tajom­ník OSN Anto­nio Guter­res vyhlá­sil, že je nevy­hnut­né, aby ženy zohrá­va­li v mie­ro­vých ope­rá­ciách význam­nej­šiu úlo­hu. „V kon­tin­gen­toch voj­sk zni­žu­jú výskyt sexu­ál­ne­ho vyko­ris­ťo­va­nia a zne­uží­va­nia a pri­ná­ša­jú viac správ o sexu­ál­nom a rodo­vom nási­lí, “ uvie­dol Gut­te­res.

Zdroj:BBC