Španielska vláda nasadí armádu do oblastí postihnutých nákazou

Špa­niel­sko v rám­ci opat­re­ní pro­ti šíre­niu náka­zy koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 nasa­dí v pos­ti­hnu­tých oblas­tiach prí­sluš­ní­kov armá­dy, infor­mo­va­li na svo­jich webo­vých strán­kach den­ní­ky El Naci­onal a El País.

Prí­sluš­ní­ci vojen­skej zása­ho­vej jed­not­ky UME, zame­ra­nej na pomoc pri kata­stro­fách, budú roz­miest­ne­ní v oblas­tiach, kto­ré sú pova­žo­va­né za ohnis­ká náka­zy. Pat­rí medzi ne hlav­né mes­to Mad­rid, ale aj mes­tá Sevil­la, Valen­cia, Zara­go­za, León a dva z Kanár­skych Ostro­vov.
Špa­niel­ska vlá­da vyhlá­si­la v sobo­tu – v sna­he spo­ma­liť šíre­nie koro­na­ví­ru­su v kra­ji­ne – zákaz vychá­dza­nia. Výnim­ka sa vzťa­hu­je len na oby­va­te­ľov cho­dia­cich do prá­ce či na nákup tova­rov základ­ných potrieb, ako sú potra­vi­ny ale­bo lie­ky. V kra­ji­ne takis­to zatvo­ri­li reštau­rá­cie, bary a väč­ši­nu obcho­dov. Na dodr­žia­va­nie opat­re­ní doze­rá polí­cia.
Špa­niel­ska vlá­da takis­to povo­la­la vojen­ských leká­rov zo zálo­hy a armád­nym špe­cia­lis­tom pri­ká­za­la zvý­šiť výro­bu dez­in­fekč­ných pros­tried­kov a ďal­ších lie­čiv.
Koro­na­ví­rus si v Špa­niel­sku vyžia­dal už 288 obe­tí na živo­toch a viac ako 7750 osôb je naka­ze­ných, uvá­dza El País. Špa­niel­sko je momen­tál­ne dru­hou naj­za­sia­hnu­tej­šou kra­ji­nou v Euró­pe, čo sa týka počtu osôb naka­ze­ných koro­na­ví­ru­som. Pred­sti­hu­je ho už len Talian­sko.

Zdroj:TASR