Slovenských vojakov presunuli z Iraku do Kuvajtu

Aktu­ali­zo­va­né 15.30 hod. o vyjad­re­nie Rober­ta Fica.

Sied­mich slo­ven­ských voja­kov umiest­ne­ných v Ira­ku na výcvi­ko­vej misii NATO dočas­ne pre­miest­ni­li do inej kra­ji­ny. Infor­mo­val o tom Úrad vlá­dy Slo­ven­skej repub­li­ky.

„Vzhľa­dom na aktu­ál­nu situ­áciu v Ira­ku, kto­rá vied­la k poza­sta­ve­niu akti­vít výcvi­ko­vej misie NATO, pre­beh­la dočas­ná relo­ká­cia sied­mich slo­ven­ských voja­kov mimo úze­mia Ira­ku v súla­de s bez­peč­nost­ný­mi pra­vid­la­mi,“ uvá­dza sa v sta­no­vis­ku pred­se­du vlá­dy Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho.

Násled­né kro­ky budú pod­ľa úra­du vlá­dy rea­li­zo­va­né po kon­zul­tá­cii so spo­jen­ca­mi.

Minis­ter­stvo obra­ny o hodi­nu po úra­de vlá­dy infor­mo­va­lo, že o situ­ácii vie. „Minis­ter­stvo obra­ny SR je o celej akti­vi­te infor­mo­va­né a celú situ­áciu moni­to­ru­je. Slo­ven­skí voja­ci sú aktu­ál­ne v poriad­ku a plnia úlo­hy v súla­de s roz­hod­nu­tím vele­nia misie,” uvied­la hovor­ky­ňa minis­ter­stva Dan­ka Capá­ko­vá s tým, že z bez­peč­nost­ných dôvo­dov nie je mož­né podať bliž­šie infor­má­cie.

Napriek tomu pred­se­da stra­ny Smer Robert Fico na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v uto­rok popo­lud­ní ozná­mil, že slo­ven­skí voja­ci sú momen­tál­ne v Kuvaj­te.

Pre­mi­ér Pel­leg­ri­ni avi­zo­val mož­ný pre­sun voja­kov už v pon­de­lok, keď tlmo­čil sta­no­vis­ko veľ­vys­lan­cov člen­ských kra­jín NATO. Vte­dy uvie­dol, že všet­ci prí­sluš­ní­ci výcvi­ko­vej misie sú v bez­pe­čí.

Nemec­ko tiež infor­mo­va­lo, že z bez­peč­nost­ných dôvo­dov stiah­ne časť svo­jich voja­kov z Ira­ku a pre­su­nie ich do Jor­dán­ska a Kuvaj­tu. Kra­ji­na má teraz v Ira­ku oko­lo 120 voja­kov.

Pod­ľa vyjad­re­ní nemec­kých vojen­ských pred­sta­vi­te­ľov nej­de o trva­lé rie­še­nie, ale iba o dočas­né opat­re­nie. Voja­kov stiah­li naj­mä z Bag­da­du a mes­ta Taji.