Slovenský špeciál doviezol z Číny milión rúšok a tisíce rýchlotestov

Vlád­ny špe­ciál dnes oko­lo 13:00 hod. pri­vie­zol z Číny množ­stvo zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu na pomoc pri boji pro­ti epi­dé­mii koro­na­ví­ru­su. Pod­ľa pred­se­du vlá­dy Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho (Smer) ide o mili­ón rúšok a 100 tisíc rých­lo tes­tov.

„Nikdy som tak netr­pez­li­vo neča­kal na pri­stá­tie lie­tad­la ako dnes,“ vyhlá­sil Pel­leg­ri­ni na tačo­vej kon­fe­ren­cii po pri­stá­ti lie­tad­la. Ako ďalej dodal, tak letec­ký špe­ciál pole­tí prav­de­po­dob­ne v sobo­tu do Číny opäť. „Dali sme prí­kaz, aby nemon­to­va­li späť sedač­ky a osta­ne v náklad­nom reži­me,“ uvie­dol Pel­leg­ri­ni.

Ako ďalej dodal, tak v Turec­ku je pri­pra­ve­ný ďal­ší zdra­vot­níc­ky mate­riál na pre­voz na Slo­ven­sko. „Ide naj­mä o res­pi­rá­to­ry FFP2, FFP3 a ven­ti­lá­to­ry pre ume­lé dýcha­nie,“ spres­nil Pel­leg­ri­ni s tým, že už majú povo­le­nie od turec­ké­ho pre­zi­den­ta na pre­voz toh­to zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu a už chý­ba­jú len posled­né for­ma­li­ty, aby moh­li mate­riál nalo­žiť a pri­viezť na Slo­ven­sko.

Minis­ter­ka vnút­ra Deni­sa Sako­vá sa záro­veň poďa­ko­va­la svoj­mu čes­ké­mu nápro­tiv­ku za pomoc pri vyba­vo­va­ní záso­bo­va­nia z Číny. Čes­ká repub­li­ka totiž doviez­la z Číny mate­riál už pred dvo­mi ďňa­mi. „Čes­ké minis­ter­stvo vnút­ra nám pomoh­lo s kon­tak­ta­mi aj pro­ce­dú­rou, za čo im veľ­mi ďaku­jem,“ kon­šta­to­va­la Sako­vá.