Za evakuáciu z Afganistanu ocenil minister obrany vojakov aj veľvyslankyňu USA

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) oce­nil za zabez­pe­če­nie eva­ku­ácie obča­nov a spo­lu­pra­cov­ní­kov SR z Afga­nis­ta­nu vojen­skou medai­lou za huma­ni­tár­nu pomoc 32 pro­fe­si­onál­nych voja­kov, dvoch civil­ných zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny, ame­ric­kú veľ­vys­lan­ky­ňu Brid­get Brink a veľ­vys­lan­ca SR pri NATO Pet­ra Báto­ra.

Na utor­ko­vom sláv­nost­nom cere­mo­niá­li akté­rom ope­rá­cie poďa­ko­va­li aj pre­mi­ér Edu­ard Heger (OĽANO) a minis­ter zahra­nič­ných vecí Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS). Šéf rezor­tu dip­lo­ma­cie záro­veň ude­lil kapi­tá­no­vi vojen­ské­ho letec­ké­ho špe­ciá­lu a veli­te­ľo­vi zása­ho­vé­ho tímu zla­tú pla­ke­tu.

V ope­rá­cii v Afga­nis­ta­ne sa poda­ri­lo pod­ľa minis­tra obra­ny dosiah­nuť „malý zázrak”. Pri­po­me­nul, že na plá­no­va­nie mali iba 27 hodín. „Potvr­di­li ste svo­ju pro­fe­si­ona­li­tu, odbor­nosť a odhod­la­nosť pomá­hať obča­nom SR,“ pri­ho­vo­ril sa voja­kom. Pou­ká­zal na bez­peč­nost­nú, logis­tic­kú i dip­lo­ma­tic­kú nároč­nosť ope­rá­cie. Vyz­dvi­hol tiež pomoc ame­ric­kej veľ­vys­lan­ky­ne, slo­ven­ské­ho veľ­vys­lan­ca pri NATO, ale aj čes­ké­ho minis­tra obra­ny Lubo­mí­ra Met­na­ra.

„Išli ste asi na naj­ne­bez­peč­nej­šie mies­to sve­ta. Roz­hod­li ste sa do toho ísť s rizi­kom a vedo­mím, že misia môže dopad­núť ako­koľ­vek. (…) Vy ste hrdi­no­via, kto­rí sa neza­sta­vi­li ani pred tou naj­väč­šou hroz­bou, pre­to­že vám zále­ža­lo na živo­toch, kto­ré ste išli zachrá­niť, na posla­ní, kto­ré ste dosta­li,“ uvie­dol pred­se­da vlá­dy.

Minis­ter zahra­nič­ných vecí pou­ká­zal na súčas­né nesta­bil­né bez­peč­nost­né pro­stre­die. Pozna­me­nal, že v misii v Afga­nis­ta­ne bolo výraz­ne zastú­pe­né aj Slo­ven­sko. V jej cie­le pod­ľa jeho slov „všet­ci verí­me aj napriek okol­nos­tiam, kto­ré dnes nie sú priaz­ni­vé“. Eva­ku­ácia v Afga­nis­ta­ne pod­ľa neho zvý­raz­ni­la význam a mies­to ozb­ro­je­ných síl v spo­loč­nos­ti. „Penia­ze daňo­vých poplat­ní­kov, kto­ré sú urče­né pre armá­du, sú urče­né pre obča­nov,“ zdô­raz­nil s tým, že význam ozb­ro­je­ných síl sa nesmie spo­chyb­ňo­vať. Oce­nil tiež spo­lu­prá­cu ozb­ro­je­ných síl a dip­lo­ma­cie.

Afgan­ské mili­tant­né hnu­tie Tali­ban 15. augus­ta obsa­di­lo hlav­né mes­to Kábul a pre­vza­lo moc v Afga­nis­ta­ne. Tisí­ce ľudí sa odvte­dy sna­žia dostať sa z kra­ji­ny. Západ­né kra­ji­ny orga­ni­zu­jú eva­ku­ač­né lety pre svo­jich dip­lo­ma­tov i Afgan­cov, kto­rí s tými­to kra­ji­na­mi spo­lu­pra­co­va­li a kto­rí sa obá­va­jú pomsty zo stra­ny Tali­ba­nu.

Na Slo­ven­sko sa minu­lý týž­deň poda­ri­lo z Afga­nis­ta­nu dopra­viť cel­ko­vo 24 osôb. Z nich je 16 obča­nov SR a osem obča­nov Afga­nis­ta­nu, kto­rí spo­lu­pra­co­va­li s Ozb­ro­je­ný­mi sila­mi SR. (TASR)