V Trenčianskych Tepliciach sa zišli pyrotechnici. Predstavili novinky a ocenili odborníkov

Prí­sluš­ní­ci ozb­ro­je­ných zbo­rov sa počas kon­fe­ren­cie zame­ra­li na výme­nu skú­se­nos­tí z nasa­de­nia v ope­rá­ciách NATO a OSN mimo úze­mia vlast­né­ho štá­tu. Orga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie bola spo­loč­nosť ZVS hol­ding a.s. Záš­ti­tu nad kon­fe­ren­ci­ou pre­vza­lo Minis­ter­stvo obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky.

Medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia pod záš­ti­tou Minis­ter­stva obra­ny sa usku­toč­ni­la už po jede­nás­ty­krát. V roku 2019 si pri­po­mí­na­me 100. výro­čie zalo­že­nia pyro­tech­ni­ky v býva­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Dru­hým význam­ným výro­čím je 70. rokov od pre­miest­ne­nia pyro­tech­nic­kej ško­ly z Plz­ne v Čes­kej repub­li­ke do Mar­ti­na na Slo­ven­sku. Dis­ku­sia sa sústre­di­la naj­mä na výme­nu skú­se­nos­tí z oblas­ti výsku­mu, vývo­ja, skú­šob­níc­tva, pou­ží­va­nia a lik­vi­dá­cie výbuš­nín a muní­cie. 

Pyro­tech­ni­ci, EOD špe­cia­lis­ti sú pod­ľa exper­ta na pyro­tech­ni­ku Iva­na Chy­lu v súčas­nom obdo­bí na vyso­kej úrov­ni, tak tech­nic­kej, ako aj per­so­nál­nej.

Pyro­tech­ni­ci sú pozi­tív­ne vní­ma­ní nie­len doma, ale aj v zahra­ni­čí. Sú pýchou nie len Ozb­ro­je­ných síl, ale celej spo­loč­nos­ti,“ uvie­dol Ivan Chy­la.

Na záver prvé­ho dňa kon­fe­ren­cie sa usku­toč­ni­la aj jed­na význam­ná uda­losť, a to oce­ne­nie dvad­siat­ky odbor­ní­kov, kto­rí boli odme­ne­ní čest­ným odzna­kom za ich celo­ži­vot­nú prá­cu a prí­nos v oblas­ti pyro­tech­ni­ky. Účast­ní­ci si zaspo­mí­na­li aj na troch spo­lu­pra­cov­ní­kov, kto­rých oce­ni­li in memo­riam. 

Gene­rál­ny ria­di­teľ ZVS hol­ding a. s. Pavol Čahoj, pod­ľa kto­ré­ho sa na Slo­ven­sku vyrá­ba­jú pyro­tech­nic­ké pro­duk­ty vo vyso­kej kva­li­te zhod­no­til stav v oblas­ti pyro­tech­ni­ky pozi­tív­ne:

Od revo­lú­cie nastal posun vo via­ce­rých sme­roch, ako v nových tech­no­ló­giách a pokro­ku vo vývo­ji, až po základ­né ochran­né vyba­ve­nie pyro­tech­ni­ka a pros­tried­ky slú­žia­ce na odstrá­ne­nie výbuš­ných sys­té­mov a lik­vi­dá­ciu muní­cie,“ uvie­dol.

Na kon­fe­ren­cii sa zúčast­ni­la stov­ka poslu­chá­čov z obo­ru pyro­tech­ni­ky, výbuš­nín a muní­cie z Čes­ka a Slo­ven­ska, vrá­ta­ne odbor­ní­kov z rezor­tov minis­ters­tiev vnút­ra a obra­ny  a Ozb­ro­je­ných síl SR, ale aj úra­dov ako Vojen­ský tech­nic­ký a skú­šob­ný ústav, Ban­ských úra­dov či Vojen­ské­ho tech­nic­ké­ho ústa­vu výzb­ro­je a muní­cie. 

Kon­fe­ren­cia aj pod­ľa účast­ní­kov poskyt­la pôdu na stret­nu­tie exper­tov a otvo­ri­la pries­tor pre dis­ku­siu o novin­kách a odbor­ných poznat­koch v danej tema­ti­ke.