ÚVO preveruje ďaľší armádny tender za 14 miliónov

Úrad pre verej­né obsta­rá­va­nie (ÚVO) začal z vlast­né­ho pod­ne­tu pre­ve­ro­vať nákup pro­ti­tan­ko­vé­ho rake­to­vé­ho sys­té­mu Spi­ke a striel LR2, kto­rý zre­a­li­zo­va­lo Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR. Sprá­vu zve­rej­ni­la TASR s odvo­la­ním sa na hovor­ky­ňu úra­du Jan­ku Zvon­če­ko­vú.

Nákup v hod­no­te zhru­ba 14 mili­ó­nov eur zre­a­li­zo­va­lo MO SR pro­stred­níc­tvom agen­tú­ry NSPA (NATO Sup­port and Pro­cu­re­ment Agen­cy). Súčas­ťou objed­náv­ky je 100 kusov rakiet LR2, desať odpa­ľo­va­cích zaria­de­ní a jeden tre­na­žér. Doda­né majú byť do 24 mesia­cov.

„Spô­sob obsta­ra­nia ces­tou NSPA bol zvo­le­ný z dôvo­du efek­tív­nos­ti, eko­no­mic­kos­ti a trans­pa­ren­tnos­ti,” uvied­la v reak­cii hovor­ky­ňa MO SR Dan­ka Capá­ko­vá. Ako pri­blí­ži­la, pro­jekt moder­ni­zá­cie pro­ti­tan­ko­vých rake­to­vých sys­té­mov sa začal na zákla­de požia­dav­ky Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR už v roku 2013, štú­dia rea­li­zo­va­teľ­nos­ti bola schvá­le­ná v roku 2016.

Objed­na­nie je teda pod­ľa hovor­ky­ne logic­kým vyús­te­ním pro­ce­su moder­ni­zá­cie pred­nost­ne pre jed­not­ky vyčle­ňo­va­né na plne­nie úloh špe­ciál­nych síl, ťaž­kej bri­gá­dy a do NATO Rea­di­ness Ini­tia­ti­ve (NRI). „V kon­tex­te, že NSPA suma­ri­zu­je objed­náv­ky raz roč­ne v ter­mí­ne októ­ber – decem­ber a čas dodáv­ky je 24 mesia­cov, by nepri­ja­tie roz­hod­nu­tia one­sko­ri­lo celý pro­ces moder­ni­zá­cie, a to mini­mál­ne o jeden rok. Záro­veň pri­po­mí­na­me a zdô­raz­ňu­je­me, že objed­náv­ka bola zre­a­li­zo­va­ná ešte v októb­ri 2019,” dopl­ni­la Capá­ko­vá.

Zdroj:tasr