Slovenskí vojaci zostanú na misiách oveľa dlhšie, nemá ich kto vystriedať

Slo­ven­skí voja­ci nasa­de­ní na misiách v Lotyš­sku, Afga­nis­ta­ne a v Ira­ku zosta­nú na nich dlh­šie, ako bolo plá­no­va­né. Dôvo­dom je šíre­nie nové­ho koro­na­ví­ru­su, kvô­li kto­ré­mu Ozb­ro­je­né sily (OS) SR nema­jú kapa­ci­ty na cvi­če­nie ich náh­rad­ní­kov.

Od vyhlá­se­nia mimo­riad­nej situ­ácie sa čoraz viac prí­sluš­ní­kov OS SR zapá­ja do rie­še­nia krí­zy. Jed­ným z opat­re­ní je okrem toho aj pre­ru­še­nie plá­no­va­né­ho výcvi­ku voja­kov, okrem akti­vít nevy­hnut­ných na zabez­pe­če­nie obra­ny­schop­nos­ti SR.

Absen­cia tré­nin­gu tak ovplyv­ňu­je strie­da­nie slo­ven­ských voja­kov na zahra­nič­ných misiách a ope­rá­ciách, kde ich je momen­tál­ne tak­mer 500. Pred nasa­de­ním novej jed­not­ky na misiu je pod­ľa OS SR nevy­hnut­ný spo­loč­ný inten­zív­ny výcvik, kto­rý je v momen­tál­nej situ­ácii veľ­mi ris­kant­ný. Vzhľa­dom na to musí rezort obra­ny a OS SR pre­dĺžiť misie nie­kto­rým jed­not­kám.

„Opat­re­nia sa dot­knú hlav­ne voja­kov v ope­rá­cii Pred­su­nu­tá prí­tom­nosť v Lotyš­sku, Reso­lu­te Sup­port v Afga­nis­ta­ne a prav­de­po­dob­ne aj ope­rá­cii v Ira­ku,” uvie­dol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽa­NO). Dodal, že o Lotyš­sku už bolo roz­hod­nu­té a tak sa bude musieť pre­dĺžiť man­dát, kto­rý mal pôvod­ne trvať do 30. júna.

Pre­dĺže­nie man­dá­tu bude musieť ešte schvá­liť vlá­da a záro­veň bude musieť byť pre­ro­ko­va­né s Minis­ter­stvom zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR. V reak­cii na pre­dĺže­nie man­dá­tu uvie­dol veli­teľ slo­ven­ské­ho kon­tin­gen­tu Gab­riel Jano­vics, že situ­ácia nebu­de jed­no­du­chá, avšak pri­stú­pia k nej pro­fe­si­onál­ne.

„Voja­ci boli pri­pra­ve­ní na šesť­me­sač­né nasa­de­nie. To sa im teraz pre­dĺži na dva­násť mesia­cov, kedy budú vzdia­le­ní od rodín a domo­va. Je čas doká­zať, že sme pro­fe­si­oná­li a vojen­ské povo­la­nie je hlav­ne našim posla­ním,” uvie­dol.

Na mar­go voja­kov v Afga­nis­ta­ne uvie­dol náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu OS SR Daniel Zme­ko, že bude z kra­ji­ny stia­hnu­tých 29 voja­kov, kto­rí nie sú nevy­hnut­ní na zabez­pe­če­nie úloh misie.

„Tým voja­kom, kto­rí v Afga­nis­ta­ne zosta­nú, prav­de­po­dob­ne ich vysla­nie tiež pre­dĺži­me. O pod­mien­kach v misii v Ira­ku ešte roku­je­me s vele­ním misie”, vysvet­lil Zme­ko.