Prezidentka menovala a povýšila do generálskych hodností 8 príslušníkov OS SR

Bra­ti­sla­va 28. janu­ára (TASR) – Pre­zi­dent­ka SR Zuza­na Čapu­to­vá vo štvr­tok pový­ši­la a meno­va­la do gene­rál­skych hod­nos­tí osem prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR. V prí­ho­vo­re ich vyzva­la, aby okrem pria­mych slu­žob­ných povin­nos­tí plni­li aj svo­ju spo­lo­čen­skú misiu. Chce, aby boli prí­kla­dom pri for­mo­va­ní sku­toč­né­ho vlas­te­nec­tva a pôso­bi­li na verej­nosť, aby doce­ni­la význam a dôle­ži­tosť otá­zok obra­ny a štá­tu.

Gene­rál­ma­jor Ľubo­mír Svo­bo­da bol pový­še­ný do hod­nos­ti gene­rál­po­ru­čí­ka. Bri­gád­ni gene­rá­li Ivan Pach a Šte­fan Kovács zís­ka­li vojen­skú hod­nosť gene­rál­ma­jo­ra. Do vojen­skej hod­nos­ti bri­gád­ne­ho gene­rá­la boli vyme­no­va­ní plu­kov­ní­ci Pavol Tököly, Róbert Tóth, Roman Jan­toš, Bra­ni­slav Ben­ka a Ladi­slav Dovhun.

Pre­zi­dent­ka pou­ká­za­la na to, že obra­na štá­tu je povin­nos­ťou a vecou cti kaž­dé­ho obča­na. Pova­žu­je pre­to za povin­nosť budo­vať vzťah verej­nos­ti a hlav­ne mla­dých ľudí k obra­ne vlas­ti. „Je potreb­né viac hovo­riť o mies­te ozb­ro­je­ných síl a ďal­ších štát­nych orgá­nov a inšti­tú­cií v sys­té­me obra­ny repub­li­ky a mož­no aj viac vysvet­ľo­vať to, že aj keď sú voja­ci vždy pri­pra­ve­ní pomôcť, rie­še­nie krí­zo­vých situ­ácií nevo­jen­ské­ho cha­rak­te­ru by mal byť štát schop­ný zvlád­nuť aj bez ozb­ro­je­ných síl,” uvied­la. Záro­veň však oce­ni­la zapo­je­nie prí­sluš­ní­kov OS SR do pomo­ci oby­va­te­ľom v boji s pan­dé­mi­ou, a to pop­ri plne­ní ďal­ších dôle­ži­tých úloh. Hla­va štá­tu v prí­ho­vo­re pou­ká­za­la aj na výhra­dy orgá­nov NATO voči plne­niu záväz­kov SR z posled­né­ho hod­no­te­nia obra­ny. „V tom­to roku bude­te pri­pra­vo­vať vojen­skú stra­té­giu, bude­te pri­pra­vo­vať dlho­do­bý plán roz­vo­ja rezor­tu obra­ny a ozb­ro­je­ných síl a záro­veň bude­te par­ti­ci­po­vať na novom cyk­le hod­no­te­nia obra­ny od Alian­cie. Súbeh tých­to plá­no­va­cích pro­ce­sov posky­tu­je prí­le­ži­tosť, aby sme dosiah­li také zme­ny, kto­ré sa pre­ja­via aj v zlep­še­nom sta­ve obra­ny repub­li­ky aj priaz­ni­vej­šom hod­no­te­ní NATO,” vyzva­la. Doda­la, že Slo­ven­sko musí byť pre čle­nov NATO féro­vým, kre­di­bil­ným a spo­ľah­li­vým par­tne­rom. Alian­ciu ozna­či­la za garan­ciu obra­ny a bez­peč­nos­ti.

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) skon­šta­to­val, že všet­ci vyme­no­va­ní a pový­še­ní sa o to zaslú­ži­li svo­jou odda­nou služ­bou vlas­ti. „Ďaku­jem im za kus kva­lit­nej prá­ce a spo­lu s nový­mi hod­nos­ťa­mi im pra­jem aj veľa nových síl na úspeš­né spl­ne­nie všet­kých úloh, kto­ré ich ešte len čaka­jú,“ pove­dal Naď. Ako dodal, jeho vlá­dou schvá­le­ný návrh na vyme­no­va­nie a pový­še­nie gene­rá­lov bol plne v súla­de s potre­ba­mi OS SR na obsa­de­nie kľú­čo­vých pozí­cií v štruk­tú­rach ich vele­nia, ako aj s požia­dav­kou vyvá­že­nos­ti v cel­ko­vej štruk­tú­re dôs­toj­ní­kov.