Mesto a vrtuľníková akadémia sa dohodli na zdieľaní informácií o leteckom výcviku

Vicep­ri­má­tor­ka Košíc Lucia Gur­ba­ľo­vá  a zástup­co­via spo­loč­nos­ti Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) sa opäť stret­li aby spo­loč­ne dis­ku­to­va­li o mož­nos­tiach zní­že­nia hlu­ko­vej záťa­že na oby­va­te­ľov dot­knu­tých mest­ských čas­tí. Letec­ká aka­dé­mia bude mest­ský magis­trát infor­mo­vať o aktu­ál­nej inten­zi­te plá­no­va­né­ho výcvi­ku.   

Obe stra­ny na úvod roko­va­nia vyhod­no­ti­li situ­áciu súvi­sia­cu s letec­kým výcvi­kom za posled­ný mesiac. „Náš har­mo­no­gram leto­vé­ho výcvi­ku umož­nil aby sme počas via­noč­ných sviat­kov nelie­ta­li. Verí­me, že to Koši­ča­nia z našej stra­ny vní­ma­li ako ústre­to­vý krok,“ pove­dal na stret­nu­tí kona­teľ spo­loč­nos­ti STA Lukáš Halás. Budú­ci pilo­ti vrtuľ­ní­kov aktu­ál­ne na košic­kom letis­ku nacvi­ču­jú vzle­ty a pri­stá­va­nie. Inten­zi­ta výcvi­ku sa tak začiat­kom janu­ára mier­ne zvý­ši­la, čo pocí­ti­li naj­mä oby­va­te­lia mest­ských čas­tí Pereš, Poľov a Bar­ca, kto­ré pria­mo suse­dia s medzi­ná­rod­ným letis­kom v Koši­ciach. „Našim cie­ľom je stá­le čo naj­viac obme­dziť noč­né pre­le­ty počas víken­dov a sviat­kov,“ uvied­la vicep­ri­má­tor­ka Lucia Gur­ba­ľo­vá. Pred­sta­vi­te­lia STA však zástup­com mes­ta vysvet­li­li, že lie­ta­nie cez víken­dy je pre vrtuľ­ní­ko­vú aka­dé­miu iba náh­rad­ným rie­še­ním v prí­pa­de, ak sa z objek­tív­nych prí­čin nedá dodr­žať har­mo­no­gram plá­no­va­né­ho výcvi­ku.

„Cvič­né lety plá­nu­je­me vždy na pra­cov­né dni. Sme však vo veľ­kej mie­re závis­lí od poča­sia a od sta­vu letec­kej tech­ni­ky, pre­to sa môže stať, že časť letov musí­me pre­su­núť aj na víkend. Noč­né lety sú nevy­hnut­nou súčas­ťou pilot­né­ho kur­zu. Opat­re­nia, kto­ré sme usku­toč­ni­li na pre­lo­me sep­tem­bra a augus­ta minu­lé­ho roka však pova­žu­je­me za mimo­riad­ne úspeš­né. Vyhý­ba­me sa obý­va­ným úze­miam, lie­ta­me vyš­šie ako je pred­pí­sa­ná leto­vá výš­ka, zme­ni­li sme tra­sy letov tak, aby sme oby­va­te­ľov dot­knu­tých loka­lít neza­ťa­žo­va­li hlu­kom kon­ti­nu­ál­ne a pre­sta­li sme lie­tať na hluč­nom vrtuľ­ní­ku Mi-17,“ vysvet­lil Halás.

Úspeš­nosť spo­mí­na­ných opat­re­ní potvr­dzu­jú svo­ji­mi vyjad­re­nia­mi aj sta­ros­to­via dot­knu­tých mest­ských čas­tí Bar­ca a Pereš. „Môžem kon­šta­to­vať, že po sľú­be­ných opat­re­niach doš­lo k zlep­še­niu situ­ácie. Od sep­tem­bra som nezaz­na­me­nal ani osob­né ani písom­né sťaž­nos­ti obča­nov. Rov­na­ko aj na miest­nom zastu­pi­teľ­stve od poslan­cov nebo­li vzne­se­né pod­ne­ty, či pri­po­mien­ky,“ pove­dal sta­ros­ta MČ Bar­ca Fran­ti­šek Kriš­tof. „Situ­ácia s noč­ný­mi pre­let­mi vrtuľ­ní­kov sa v októb­ri a novem­bri opro­ti augus­tu minu­lé­ho roka zme­ni­la k lep­šie­mu, no ide­ál­ny stav to nie je, keď­že sa Pereš nachá­dza v blíz­kos­ti medzi­ná­rod­né­ho letis­ka,“ porov­ná­va Jozef Kara­bin sta­ros­ta MČ Pereš.

Mes­to a zástup­co­via spo­loč­nos­ti STA sa dohod­li, že letec­ká aka­dé­mia bude od začiat­ku feb­ru­ára na týž­den­nej báze infor­mo­vať mest­ský magis­trát o aktu­ál­nej inten­zi­te letec­ké­ho výcvi­ku. „Z bez­peč­nost­ných dôvo­dov, nemô­že­me vopred infor­mo­vať o pres­ných tra­sách a časoch letov našich vrtuľ­ní­kov. Sme však pre­sved­če­ní, že infor­má­cie o tom, či nacvi­ču­je­me na letis­ku vzle­ty a pri­stá­tia ale­bo plá­nu­je­me navi­gač­né prí­pad­ne noč­né lety, pomô­že zástup­com mes­ta lep­šie pocho­piť a vyhod­no­tiť danú situ­áciu,“ uvie­dol Halás.

„Oce­ňu­jem, že spo­loč­nosť STA pri­stú­pi­la po spo­loč­ných stret­nu­tiach k ústup­kom. Verím, že prá­ve výme­na infor­má­cií o plá­no­va­ných letoch nás posu­nie v komu­ni­ká­cii k ďal­ším rie­še­niam pre oby­va­te­ľov dot­knu­tých loka­lít. Na nasle­du­jú­com stret­nu­tí opäť o mesiac zhod­no­tí­me, aký efekt táto akti­vi­ta mala a na zákla­de toho sa roz­hod­ne­me ako bude­me postu­po­vať,“ uzat­vo­ri­la dis­ku­siu Gur­ba­ľo­vá. 

Pred­sta­vi­te­lia STA záro­veň pri­po­me­nu­li, že pro­stred­níc­tvom cer­ti­fi­ko­va­nej spo­loč­nos­ti pri­pra­vu­jú novú hlu­ko­vú štú­diu, kto­rá by mala pomôcť zobjek­ti­vi­zo­vať tému hlu­ko­vej záťa­že. STA pri­po­mí­na, že pri výcvi­ku pilo­tov nepo­ru­šu­je plat­nú slo­ven­skú ani európ­sku letec­kú legis­la­tí­vu.