Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých desať rokov

Do Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR sa hlá­si naj­viac záu­jem­cov za uply­nu­lých desať rokov. Za prvých päť mesia­cov toh­to roka už rezort obra­ny zae­vi­do­val 2613 žia­dos­tí na obsa­de­nie fun­kcií v hod­nos­ti vojak 2. stup­ňa, čo pre­kra­ču­je všet­ky celo­roč­né prie­me­ry od roku 2011. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Zvy­šu­jú­ci trend záuj­mu pre nás zna­me­ná nie­len skve­lú spät­nú väz­bu v rám­ci sta­rost­li­vos­ti o roz­voj ozb­ro­je­ných síl, ale tiež naozaj širo­ké mož­nos­ti výbe­ru pri dopl­ňo­va­ní per­so­ná­lu. Ten­to pro­ces je však pod­mie­ne­ný dostup­ný­mi finanč­ný­mi zdroj­mi. Naším prvo­ra­dým cie­ľom v tej­to oblas­ti pre­to zostá­va napl­niť exis­tu­jú­ce a mož­né štruk­tú­ry dostup­ným a kva­li­fi­ko­va­ným per­so­ná­lom,“ vysvet­lil minis­ter  obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO).

Šéf rezor­tu tiež vyz­dvi­hol, že ras­tú­ci trend nie je výsled­kom náklad­ných kam­pa­ní na pod­po­ru regru­tá­cie, ako tomu bolo v minu­los­ti, ale reál­nej skú­se­nos­ti obča­nov s povo­la­ním pro­fe­si­onál­ne­ho voja­ka a kva­lit­nou a otvo­re­nou komu­ni­ká­ci­ou rezor­tu voči verej­nos­ti. „Naj­mä pan­dé­mia totiž pri­blí­ži­la pro­fe­si­oná­lov v uni­for­me verej­nos­ti, keď boli dlhé mesia­ce dôle­ži­tou opo­rou krí­zo­vé­ho manaž­men­tu kra­ji­ny,” oce­nil.

Veľ­ký záu­jem evi­du­jú aj o štú­dium na Aka­dé­mii ozb­ro­je­ných síl gene­rá­la M. R. Šte­fá­ni­ka, kde dote­raz majú 854 žia­dos­tí. Aj v reak­cii na ten­to vývoj bol počet kade­tov – štu­den­tov vojen­skej vyso­kej ško­ly navý­še­ný na 195.

Pod­ľa Per­so­nál­ne­ho úra­du OS SR aktu­ál­ne v hod­nost­nom zbo­re muž­stva chý­ba­jú naj­viac vodi­či s vodičs­kým opráv­ne­ním C a E, v hod­nost­nom zbo­re dôs­toj­ní­kov sú to naj­mä špe­cia­lis­ti na infor­mač­né a tele­ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, špe­cia­lis­ti v elek­tro odbor­nos­tiach, ale aj leká­ri.

Pri návrhu obča­nov na pri­ja­tie do štát­nej služ­by pro­fe­si­onál­nych voja­kov sa okrem výsled­kov dosia­hnu­tých vo výbe­ro­vom kona­ní posu­dzu­je zdra­vot­ná spô­so­bi­losť a zohľad­ňu­je sa aj vek obča­na, dosia­hnu­té vzde­la­nie, ďal­šie zís­ka­né opráv­ne­nia a kur­zy využi­teľ­né pre ozb­ro­je­né sily, prax v civil­nom zamest­na­ní, ale aj záľu­by.