Slovensko môže poslať do Iraku 40 vojakov, no sú tam siedmi

Slo­ven­sko plní tré­nin­go­vú misiu v Ira­ku iba na 17 per­cent. Par­la­ment schvá­lil man­dát na 40 prí­sluš­ní­kov, no v Ira­ku aktu­ál­ne pôso­bí iba 7 slo­ven­ských voja­kov.

Aktu­ál­na výcvi­ko­vá misia je pod vele­ním Kana­dy. „Plní­me úlo­hy sta­no­ve­né man­dá­tom NR SR, to je účasť na veli­teľ­skej štruk­tú­re, výcvi­ko­vé akcie pre špe­cia­lis­tov, či už v oblas­ti odmí­no­va­nia, ale­bo mecha­ni­zo­va­nej pecho­ty,” uvie­dol minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš.

Slo­ven­sko má mož­nosť poslať do misie NATO v Ira­ku 40 pro­fe­si­onál­nych voja­kov na zabez­pe­če­nie výcvi­ku, asis­ten­cie a pora­den­stva pre domá­ce ozb­ro­je­né sily.

Gaj­doš dodal, že jed­not­ky NATO budú prí­tom­né v Ira­ku dovte­dy, kým to bude irac­ká vlá­da poža­do­vať.

„My uzná­va­me suve­re­ni­tu Ira­ku a irac­kej vlá­dy — Slo­ven­ská repub­li­ka aj NATO. V prí­pa­de, že by sa v budúc­nos­ti jed­na­lo o roz­ši­ro­va­nie misie NATO, tak o to musí požia­dať irac­ká vlá­da a bolo dohod­nu­té, že vlá­da to bude komu­ni­ko­vať s par­la­men­tom. Pokiaľ budú obe zlož­ky súhla­siť, bude sa pokra­čo­vať s roz­ší­re­ním misie,” spres­nil slo­ven­ský šéf rezor­tu obra­ny.

Ešte pred tou­to misi­ou sa Slo­ven­sko podie­ľa­lo na podob­nej ope­rá­cii v Ira­ku. Po dvoch rotá­ciách však skon­či­la. Usku­toč­ni­la sa na pozva­nie irac­kej vlá­dy a obsa­ho­va­la výcvik poli­caj­tov a špe­cia­lis­tov na opra­vy bojo­vej tech­ni­ky.