Slovensko a USA podpísali dohodu o obrannej spolupráci

Slo­ven­ská repub­li­ka a Spo­je­né štá­ty vo štvr­tok večer (v noci na pia­tok SEČ) v ame­ric­kom Was­hing­to­ne pod­pí­sa­li doho­du o obran­nej spo­lu­prá­ci (DCA). Sig­na­tá­rom za Slo­ven­sko bol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO), za USA šéf dip­lo­ma­cie Anto­ny Blin­ken. Zmlu­vu musí ešte odo­briť Národ­ná rada SR. Potreb­ná je tiež rati­fi­ká­cia pre­zi­dent­kou SR.

„Bila­te­rál­na spo­lu­prá­ca medzi Slo­ven­skom a Spo­je­ný­mi štát­mi ame­ric­ký­mi je dlho­do­bo na vyni­ka­jú­cej úrov­ni. Spo­lu­prá­ca v oblas­ti obra­ny s USA význam­ne pris­pe­la k úspeš­nej trans­for­má­cii a moder­ni­zá­cii Ozb­ro­je­ných síl SR, špe­ciál­ne vzduš­ných síl a síl pre špe­ciál­ne ope­rá­cie. Dnes dáva­me tej­to spo­lu­prá­ci pri­me­ra­ný práv­ny základ. Ide o vyjad­re­nie náš­ho spo­loč­né­ho záväz­ku, ako spo­jen­cov v rám­ci NATO, voči trans­at­lan­tic­kej bez­peč­nos­ti,” uvie­dol po pod­pi­so­vej cere­mó­nii Naď. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

Zdô­raz­nil tiež, že USA sú pre Slo­ven­sko stra­te­gic­kým spo­jen­com nie­len z obdo­bia moder­ni­zá­cie OS SR, ale už z čias for­mo­va­nia nezá­vis­lé­ho Čes­ko­slo­ven­ska, či integ­rá­cie našej kra­ji­ny do NATO.

Pri pod­pi­se doho­dy bol aj minis­ter zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR Ivan Kor­čok. „Posil­ne­nie obran­nej spo­lu­prá­ce s hlav­ným garan­tom našej bez­peč­nos­ti, obzvlášť v čase pre­hl­bu­jú­cich sa neis­tôt a geopo­li­tic­kých pnu­tí, je pre Slo­ven­skú repub­li­ku pri­ro­dze­ným kro­kom. Navy­še si tre­ba uve­do­miť, že tak robí­me ako posled­ná kra­ji­na na východ­nej hra­ni­ci EÚ a NATO,” uvie­dol.

Prí­nos doho­dy pre obe kra­ji­ny vyz­dvi­hol na pod­pi­so­vej cere­mó­nii aj Blin­ken. Záro­veň sa ohra­dil voči dez­in­for­má­ciám oko­lo doho­dy s tým, že doku­ment je zalo­že­ný na vzá­jom­nej spo­lu­prá­ci a rešpek­te a repre­zen­tu­je záuj­my oboch vlád. „Táto doho­da uľah­ču­je našim ozb­ro­je­ným silám koor­di­ná­ciu spo­loč­né­ho obran­né­ho úsi­lia, ako je vyko­ná­va­nie spo­loč­ných vojen­ských cvi­če­ní. Vytvo­rí pra­vi­del­nej­šie kon­zul­tá­cie medzi naši­mi kra­ji­na­mi o hroz­bách pre našich obča­nov, medzi­ná­rod­ný mier a bez­peč­nosť,” pove­dal.

Doho­da by mala umož­niť ame­ric­kým ozb­ro­je­ným silám využí­vať vojen­ské letis­ká Malac­ky-Kuchy­ňa a Sliač, prí­pad­ne iné dohod­nu­té zaria­de­nia a pries­to­ry. Slo­ven­sko ich má posky­to­vať bez nájom­né­ho. Doho­da by mala pla­tiť desať rokov. Potom zostá­va plat­ná, ale­bo ju mož­no vypo­ve­dať s roč­nou výpo­ved­nou leho­tou.

Pred­sta­vi­te­lia vlá­dy dekla­ro­va­li, že doho­da neo­hro­zu­je suve­re­ni­tu a zvr­cho­va­nosť SR. Opo­zí­cia zmlu­vu kri­ti­zu­je a hovo­rí o vytvá­ra­ní ame­ric­kých vojen­ských základ­ní na Slo­ven­sku, pri­bli­žo­va­ní ame­ric­kých voj­sk k rus­kej hra­ni­ci a oklieš­ťo­va­ní kom­pe­ten­cií našich štát­nych orgá­nov.

Pre­zi­dent­ka SR Zuza­na Čapu­to­vá uzav­re­tie doho­dy pod­po­ru­je. V sna­he zmier­niť oba­vy čas­ti verej­nos­ti dolo­ži­la k spl­no­moc­ne­niu na pod­pis inter­pre­tač­né vyhlá­se­nie. Obsa­hu­je výklad čas­tí zmlu­vy vyvo­lá­va­jú­cich naj­viac otáz­ni­kov. Vlast­nú inter­pre­tač­nú dolož­ku má aj ame­ric­ká stra­na, pod­ľa pre­zi­dent­ky je obsa­ho­vo v súla­de so slo­ven­skou.

Ako infor­mo­val komu­ni­kač­ný odbor Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR, roko­va­nie vo Was­hing­to­ne bolo veno­va­né nie­len obran­nej spo­lu­prá­ci, ale aj aktu­ál­nym otáz­kam vývo­ja vo východ­nej čas­ti Euró­py a pokra­ču­jú­ce­mu dia­ló­gu s Rus­kom ohľa­dom bez­peč­nos­ti v Euró­pe. Obe stra­ny vyz­dvih­li inten­zív­ne kon­zul­tá­cie ame­ric­kej admi­ni­stra­tí­vy s európ­sky­mi par­tner­mi a spo­jen­ca­mi vo vzťa­hu k dip­lo­ma­tic­ké­mu úsi­liu a nachá­dza­niu poli­tic­kých rie­še­ní aktu­ál­nych bez­peč­nost­ných výziev.

(Zdroj: TASR, Foto: TASR/AP, Ken Cede­no)
„Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.