Slovenskí zbrojári žiadajú pri obstarávaní obrnených vozidiel 50-percentnú účasť

Slo­ven­skí zbro­já­ri tak pro­stred­níc­tvom Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu (ZBOP) SR rea­gu­jú na zve­rej­ne­nie záme­ru vlá­dy. ZBOP SR poža­du­je, aby pod­mien­kou pod­pí­sa­nia zmlúv s dodá­va­te­ľom páso­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (PBOV) a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8 (BOV 8x8) bolo aspoň 50 %-né zapo­je­nie domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. ZBOP si mys­lí, že slo­ven­ské spo­loč­nos­ti by mali byť súčas­ťou dodá­va­teľ­ské­ho reťaz­ca a zabez­pe­če­nia ser­vi­su.

„Trvá­me na tom, aby bol aj v tom­to prí­pa­de zapo­je­ný domá­ci obran­ný prie­my­sel, kto­rý má čo ponúk­nuť. Našou pri­po­mien­kou v medzi­re­zort­nom kona­ní bolo, aby zapo­je­nie domá­ce­ho prie­mys­lu dosiah­lo mini­mál­ne 50 %. V súčas­nos­ti je sta­no­ve­né na 40 %, no naďa­lej žia­da­me, aby pod­mien­kou pod­pí­sa­nia zmlu­vy s víťaz­ným dodá­va­te­ľom bolo zapo­je­nie slo­ven­ských spo­loč­nos­tí vo výš­ke apsoň 50 %. Pri­ori­tou Slo­ven­ska by malo byť, aby sa hlav­né čas­ti obr­ne­ných vozi­diel vyrá­ba­li pria­mo na úze­mí SR,” uvie­dol Tibor Stra­ka, pre­zi­dent ZBOP SR a dodal: „Ďalej chce­me dosiah­nuť, aby vyso­ké­mu podie­lu tvor­by hod­no­ty na Slo­ven­sku bola pri­pi­so­va­ná pod­stat­ne väč­šia váha ako naj­lac­nej­šej a naj­rých­lej­šej mož­nej dodáv­ke.”

Pre Slo­ven­sko by zapo­je­nie domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu pri­nies­lo nie­len oži­ve­nie stro­já­ren­ské­ho prie­mys­lu, ale tiež pri­nies­lo stov­ky nových pra­cov­ných miest v regi­ó­noch, ako aj obrov­ský prí­nos do HDP. „Okrem neza­ned­ba­teľ­né­ho eko­no­mic­ké­ho prí­no­su má zapo­je­nie domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu nie­koľ­ko ďal­ších výhod. S výro­bou na Slo­ven­sku sa vytvo­rí aj reťa­zec sub­do­dá­va­te­ľov a logis­ti­ky, kto­rá vytvo­rí ďal­šie pra­cov­né mies­ta. Pri zacho­va­ní čas­ti ale­bo celej výro­by na Slo­ven­sku môže­me tiež hovo­riť o výrob­nej a ser­vis­nej nezá­vis­los­ti Slo­ven­ska, čo je pre našu kra­ji­nu ďal­šia z výhod,” dodal Stra­ka. (TASR / ZBOP SR)