Slovenskí vojaci môžu získať overené vozidlá, ktoré obstáli vo svete

Štát naku­pu­je nové páso­vé tran­s­por­té­ry, pomôcť mu môžu prí­kla­dy zo sve­ta.

Minis­ter­stvo obra­ny chce v najb­liž­ších rokoch obme­niť zasta­ra­nú pozem­nú tech­ni­ku, kto­rú pou­ží­va­jú slo­ven­skí voja­ci. Plá­nu­je obsta­rať 152 páso­vých a 76 kole­so­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel. Nové vozid­lá by mali byť chrb­ti­cou ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy, ku kto­rej vybu­do­va­niu do roku 2026 sa Slo­ven­sko zavia­za­lo svo­jim spo­jen­com v NATO.

V tých­to dňoch sa minis­ter­stvu ozý­va­jú prvé kra­ji­ny, kto­ré sa do súťa­že o bojo­vé obr­ne­né vozid­lá chcú zapo­jiť. Pri výbe­re víťaz­nej ponu­ky bude dôle­ži­tá nie­len cena, tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie, logis­tic­ká pod­po­ra, ale aj mie­ra zapo­je­nia slo­ven­ské­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Z tak­to nasta­ve­ných pod­mie­nok by mal pro­fi­to­vať celý slo­ven­ský obran­ný prie­my­sel a domá­ce fir­my.

Požia­dav­ky minis­ter­stva obra­ny spĺňa aj ponu­ka na páso­vé obr­ne­né bojo­vé vozid­lá CV90. V súčas­nos­ti ich pou­ží­va sedem európ­skych kra­jín, vrá­ta­ne šty­roch čle­nov NATO. To však nie je jedi­ný argu­ment, kto­rý hovo­rí v ich pros­pech:

Ove­re­né v boji

Vozid­lo CV90 sa zúčast­ni­lo nie­koľ­kých nároč­ných misií a obstá­lo v Afga­nis­ta­ne aj Libé­rii. Skú­se­nos­ti zís­ka­né v bojo­vom nasa­de­ní v nároč­ných pod­mien­kach využi­la spo­loč­nosť BAE Sys­tems Hägg­lunds pri vývo­ji ďal­ších gene­rá­cií vozid­la. Výsled­kom je bojo­vý pros­trie­dok, kto­rý má “vychy­ta­né všet­ky muchy”. CV90 bolo aj vôbec prvým digi­ta­li­zo­va­ným bojo­vým vozid­lom na sve­te, vďa­ka čomu majú vývo­já­ri a pou­ží­va­te­lia už dnes roz­siah­le skú­se­nos­ti s využí­va­ním špič­ko­vých tech­no­ló­gií, kto­ré dáva­jú voja­kom veľ­kú výho­du na bojis­ku.

O jeho kva­li­tách naj­lep­šie sved­čí fakt, že ho dlho­do­bo úspeš­ne pou­ží­va 7 moder­ných európ­skych armád. Vyso­ká pris­pô­so­bi­vosť, modularita,dostupnosť širo­kej šká­ly výba­vy a zbra­ní či ino­vá­cie umož­ňu­jú jeho pou­ží­va­te­ľom mať neus­tá­le vo výzb­ro­ji efek­tív­ne bojo­vé vozid­lo bez toho, aby ho muse­li meniť.

Malé a obrat­né

Vozid­lo CV90 pat­rí k naj­men­ším vo svo­jej kate­gó­rii, čo pri­ná­ša celý rad výhod. Ponú­ka obrat­né výko­ny v kaž­dom teré­ne, zvlá­da sviž­nú jaz­du, ale aj dlho­trva­jú­ce hliad­ko­va­cie misie na dlhé vzdia­le­nos­ti. Pre nepria­te­ľa tvo­rí malý cieľ, čo sťa­žu­je mož­nosť zasia­hnu­tia paľ­bou a pris­pie­va k ochra­ne posád­ky. Vďa­ka svo­jej níz­kej hmot­nos­ti môže využí­vať už exis­tu­jú­cu infra­štruk­tú­ru vrá­ta­ne mos­tov, kto­ré v stred­nej Euró­pe nebo­li dimen­zo­va­né na pre­chod ťaž­kých bojo­vých vozi­diel.

Vyvi­nu­té vojak­mi

Pri jeho vývo­ji aktív­ne spo­lu­pra­co­va­li voja­ci. BAE Sys­tems Hägg­lunds ho vyví­ja­la s ohľa­dom na fakt, že v armá­dach škan­di­náv­skych kra­jín sa s ním musia naučiť zaob­chá­dzať aj bran­ci povin­nej vojen­skej služ­by. Na zvlád­nu­tie tak majú pri­naj­lep­šom nie­koľ­ko mesia­cov. Pre­to je CV90 nie­len vyso­ko mobil­né a efek­tív­ne vozid­lo, ale záro­veň je ľah­ko ovlá­da­teľ­né. Posád­ke posky­tu­je vyso­kú mie­ru ochra­ny a vďa­ka svoj­mu nad­ča­so­vé­mu dizaj­nu aj dosta­tok pohod­lia pri zacho­va­ní malých roz­me­rov vozid­la. Chrá­ni ju pred účin­ka­mi ťaž­kých zbra­ní vrá­ta­ne nástraž­ných výbuš­ných sys­té­mov a pro­ti­tan­ko­vých mín, pred che­mic­ký­mi, rádi­olo­gic­ký­mi a jad­ro­vý­mi zbra­ňa­mi, no môže byť vyba­ve­né aj ďal­ší­mi sys­té­ma­mi ochra­ny.

Rov­na­kú úro­veň dosa­hu­je aj výzb­roj, kto­rú BAE Sys­tems Hägg­lunds opti­ma­li­zu­je pre kaž­dú kra­ji­nu pod­ľa jej požia­da­viek. Skú­se­nos­ti zís­ka­né pou­ží­va­ním v extrém­nych pro­stre­diach a v boji sa pre­ta­vi­li do naj­rôz­nej­ších kon­fi­gu­rá­cií a mode­lov, od bojo­vé­ho vozid­la pecho­ty po ľah­ký tank. Naj­nov­šia gene­rá­cia MkIV je prvým západ­ným bojo­vým vozid­lom, kto­ré využí­va aktív­ny obran­ný sys­tém, roz­ší­re­nú rea­li­tu a 4. gene­rá­ciu elek­tro­nic­kej archi­tek­tú­ry.

Spo­lu­prá­ca s domá­ci­mi fir­ma­mi

Na vývo­ji CV90 neus­tá­le spo­lu­pra­cu­jú všet­ky kra­ji­ny, kto­ré ho pou­ží­va­jú – Dán­sko, Estón­sko, Fín­sko, Nór­sko, Švéd­sko, Švaj­čiar­sko a Holand­sko. Pro­stred­níc­tvom Klu­bu pou­ží­va­te­ľov CV90 si vymie­ňa­jú skú­se­nos­ti a infor­má­cie o jeho pre­vádz­ke a pokro­koch vo výsku­me, kto­ré doká­žu zužit­ko­vať pri výcvi­ku voja­kov, ako aj pri plá­no­va­ní misií.

Pre kaž­dú kra­ji­nu, teda aj Slo­ven­sko, môže byť veľ­kým prí­no­som prí­stup k dátam a skú­se­nos­tiam iných kra­jín. Navy­še, ak už vozid­lo pou­ži­li v reál­nom boji. Na výro­be a vývo­ji CV90 sa budú podie­ľať aj slo­ven­ské fir­my. Spo­loč­nosť BAE Sys­tems Hägg­lunds dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je naprí­klad s fir­mou KONŠTRUKTA – Defen­ce v Dub­ni­ci nad Váhom a s Elek­tro­tech­nic­kým výskum­ným a pro­jek­to­vým ústa­vom EVPÚ v Novej Dub­ni­ci.

S ďal­ší­mi slo­ven­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi v súčas­nos­ti roku­je, aby moh­la čo naje­fek­tív­nej­šie roz­ší­riť svoj dodá­va­teľ­ský reťa­zec a využiť kapa­ci­ty domá­ce­ho prie­mys­lu.

Komu­ni­ta pou­ží­va­te­ľov CV90

 • Nór­sko, Švéd­sko, Dán­sko, Fín­sko, Holand­sko, Švaj­čiar­sko, Estón­sko
 • 1300 vozi­diel, 7 európ­skych kra­jín, 7 pou­ží­va­te­ľov
 • Zdie­ľa­nie nákla­dov na pod­po­ru a vývoj
 • Zdie­ľa­nie pou­ží­va­teľ­ských skú­se­nos­tí
 • Spo­loč­né mož­nos­ti na výcvik
 • Zapo­je­nie sa do upg­ra­de a roz­vo­ja plat­for­my
 • Vzá­jom­né vzde­lá­va­nie sa čle­nov komu­ni­ty

Hod­no­ta prie­my­sel­nej spo­lu­prá­ce s BAE Sys­tems Hägg­lunds v kra­ji­nách, kto­ré nakú­pi­li vozid­lo CV90:

 • 970 mili­ó­nov EUR Holand­sko
 • 470 mili­ó­noe EUR Švaj­čiar­sko
 • 240 mili­ó­nov EUR Dán­sko
 • 170 mili­ó­nov EUR Fín­sko
 • 170 mili­ó­nov EUR Nór­sko

Zdroj foto­gra­fií je: BAE Sys­tems Hägg­lunds