Slovenská technologická firma ponúka štátu kapacity na pomoc pred útokmi hackerov

„V súvis­los­ti s aktu­ál­nou bez­peč­nost­nou situ­áci­ou v regi­ó­ne a naras­ta­jú­ci­mi útok­mi na kri­tic­kú infra­štruk­tú­ru člen­ských kra­jín EÚ a NATO, ponú­ka­me štát­nej sprá­ve bez­od­plat­ne odbor­né a tech­nic­ké kapa­ci­ty pri ochra­ne kri­tic­kej infra­štruk­tú­ry štá­tu,” uvie­dol Ján Gruj­bár, gene­rál­ny ria­di­teľ Ali­ter Tech­no­lo­gies.
 
S požia­dav­ka­mi o pomoc sa môže štát­na sprá­va obrá­tiť na cyber-help@aliter.com 24 hodín den­ne / 7 dní v týžd­ni. Požia­dav­ky budú rie­še­né pod­ľa kapa­cit­ných mož­nos­tí v pora­dí pod­ľa dôle­ži­tos­ti a urgen­cie.
Zdroj: Ali­ter Tech­no­lo­gies