Slovak Training Academy pokračuje vo výcviku pilotov vrtuľníkov

Spo­loč­nosť Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) bude i naďa­lej pôso­biť na Košic­kom medzi­ná­rod­nom letis­ku a pokra­ču­je vo výcvi­ku pilo­tov vrtuľ­ní­kov pod­ľa vopred schvá­le­né­ho har­mo­no­gra­mu. 

„Chce­me ubez­pe­čiť všet­kých obchod­ných par­tne­rov ako aj laic­kú i odbor­nú verej­nosť, že naša spo­loč­nosť pokra­ču­je vo výko­ne svo­jej čin­nos­ti, kto­rým je výcvik novej gene­rá­cie pilo­tov vrtuľ­ní­kov. STA je eko­no­mic­ky zdra­vá a dyna­mic­ky sa roz­ví­ja­jú­ca spo­loč­nosť aj pre­to doká­že­me fle­xi­bil­ne rea­go­vať potre­by trhu,“ hovo­rí výkon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti STA Domi­nik Var­ga. Rea­go­val tak na media­li­zo­va­né infor­má­cie o mož­ných prob­lé­moch výcvi­ko­vé­ho stre­dis­ka vzhľa­dom na zhor­še­nú bez­peč­nost­nú situ­áciu v Afga­nis­ta­ne.

Spo­loč­nosť pôso­bí na Košic­kom medzi­ná­rod­nom letis­ku už 4. rok a za ten čas vycvi­či­la stov­ky špič­ko­vých pilo­tov vrtuľ­ní­kov pre potre­by domá­cich i zahra­nič­ných kli­en­tov. Iba v minu­lom roku dosiah­la spo­loč­nosť trž­by tak­mer 50 mili­ó­nov Eur. Pod úspeš­ný obchod­ný prí­beh výcvi­ko­vé­ho stre­dis­ka sa pod­pí­sa­la naj­mä jeho uni­kát­nosť. V Európ­skom pries­to­re je to jedi­né výcvi­ko­vé stre­dis­ko, kto­ré ponú­ka kur­zy pre pilo­tov vrtuľ­ní­kov typu UH-60 Black Hawk. Cel­ko­vo má aka­dé­mia k dis­po­zí­cii vyše 20 vrtuľ­ní­kov od men­ších typov Sch­we­i­zer a MD-500 až po spo­mí­na­né „čier­ne jas­tra­by“.

„Kaž­dý náš pilot­ný výcvik začí­na teore­tic­kou príp­ra­vou a kur­zom letec­kej anglič­ti­ny. Štu­den­ti potom pokra­ču­jú vo výcvi­ku na moder­ných letec­kých simu­lá­to­roch aby si osvo­ji­li všet­ky potreb­né návy­ky. Až násled­ne sa dostá­va­jú do kok­pi­tov heli­kop­tér, kde ich tím našich skú­se­ných inštruk­to­rov pri­pra­ví na všet­ky mož­né situ­ácie, kto­ré sa môžu vo vzdu­chu stať,“ hovo­rí Domi­nik Var­ga.

Iba v minu­lom roku nalie­ta­li na men­ších typoch heli­kop­tér S300 a MD500 viac ako sedem tisíc leto­vých hodín. Na vrtuľ­ní­koch typu UH-60 Black Hawk to bolo pri­bliž­ne tri tisíc leto­vých hodín. O umiest­ne­ní výcvi­ko­vé­ho stre­dis­ka na košic­kom letis­ku roz­ho­do­va­lo nie­len výbor­né tech­nic­ké a odbor­né záze­mie miest­ne­ho letis­ka, ale aj boha­tá, tak­mer 70-roč­ná tra­dí­cia vojen­ské­ho letec­ké­ho výcvi­ku v tom­to regi­ó­ne. STA sa sta­la gene­rál­nym par­tne­rom Letec­kej fakul­ty a od začiat­ku svoj­ho pôso­be­nia inves­tu­je do budo­va­nia nie­len vlast­nej, ale aj uni­ver­zit­nej infra­štruk­tú­ry.

Spo­loč­nosť od svoj­ho vzni­ku pre­in­ves­to­va­la v Koši­ciach vyše 50 mili­ó­nov eur a v regi­ó­ne Košíc pri­tom zamest­ná­va pri­bliž­ne 300 vyso­ko­kva­li­fi­ko­va­ných pro­fe­si­oná­lov, a to nie­len z odbo­ru letec­tva. „Našim cie­ľom je byť spo­lo­čen­sky zod­po­ved­nou fir­mou. Aj pre­to sa podie­ľa­me na rôz­nych komu­nit­ných pro­jek­toch, pod­po­ru­je­me oby­va­te­ľov a samosprá­vy regi­ó­nu v kto­rom pôso­bí­me. Od náš­ho prí­cho­du do Košíc dekla­ru­je­me, že sme ochot­ní naše stro­je a letec­ký per­so­nál nasa­diť do akcie v prí­pa­de mimo­riad­nych situ­ácii, aký­mi sú požia­re či povod­ne. Vrtuľ­ní­ky sme ponúk­li aj Čes­kej repub­li­ke krát­ko potom ako na juž­nej Mora­ve vyčí­ňa­lo tor­ná­do,“dopĺňa Domi­nik Var­ga.

Výcvik pro­fe­si­onál­nych pilo­tov vrtuľ­ní­kov tak v Koši­ciach pokra­ču­je aj naďa­lej. His­to­ric­ká tra­dí­cia vojen­ské­ho a civil­né­ho letec­ké­ho výcvi­ku v regi­ó­ne Košíc, tech­nic­ké záze­mie a odbor­ná zdat­nosť pro­fe­si­onál­ne­ho tímu zamest­nan­cov pre­dur­ču­je aka­dé­miu aby sa sta­la špič­ko­vým ško­lia­cim stre­dis­kom pre pilo­tov vrtuľ­ní­kov nie­len v európ­skom ale aj sve­to­vom merad­le.