Slováci vyvinuli unikátny mobilný monitorovací systém, pomáha riadiť vojsko či dohliadať na bezpečnosť na festivaloch

Mobil­né mies­to ria­de­nia (MMR) z diel­ne slo­ven­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies pre­pá­ja ope­rač­né cen­trum vele­nia a ria­de­nia s infor­má­cia­mi pria­mo z teré­nu, kto­ré zís­ka­va pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nej vzdu­cho­lo­de či dro­nu. Sys­tém MMR môžu využí­vať okrem ozb­ro­je­ných a poli­caj­ných síl za úče­lom zabez­pe­če­nia dohľa­du a pries­ku­mu, aj záchran­né zlož­ky pri pát­ra­ní po oso­bách, či pri dohlia­da­ní na bez­peč­nosť pri hro­mad­ných špor­to­vých podu­ja­tiach ale­bo fes­ti­va­loch. Uni­kát­ny sys­tém oce­ni­li aj špe­cia­lis­ti rezor­tu obra­ny, Mobil­né mies­to ria­de­nia zís­ka­lo na veľ­tr­hu IDEB oce­ne­nie Prix.

Na medzi­ná­rod­nom veľ­tr­hu IDEB v Bra­ti­sla­ve sa pred­sta­vi­li aj zástup­co­via domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Verej­nosť si v týcho dňoch na výsta­ve môže pozrieť okrem iné­ho aj uni­kát­ne mobil­né mies­to ria­de­nia (MMR), vzdu­cho­loď SILWA (Silent Wat­cher) či dron VIMA (Vir­tu­al Mast), kto­ré vyvi­nu­la slo­ven­ská spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies. Sys­tém MMR slú­ži na pre­po­je­nie pozo­ro­va­cích a komu­ni­kač­ných sys­té­mov s ope­rač­ným stre­dis­kom vele­nia, záro­veň umož­ňu­je ope­rá­cie ria­diť pria­mo z teré­nu. „V pra­xi to vyze­rá tak, že dron, vzdu­cho­loď, ale­bo oba naraz spra­via pries­kum oko­lia, zozbie­ra­né dáta v reál­nom čase spra­cu­jú sys­té­my zabu­do­va­né vo vozid­le a na ich zákla­de sa vele­nie roz­hod­ne ako ďalej postu­po­vať. Dáta sú pri­tom zdie­ľa­né aj s cen­trom vele­nia, kto­ré tak môže mať okam­ži­tý pre­hľad o situ­ácii na stov­ky kilo­met­rov vzdia­le­nom mies­te,” vysvet­ľu­je Ervín Hara­mia, pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies. Ako dodá­va odbor­ník, zaria­de­nie umož­ňu­je rých­le nasa­de­nie kde­koľ­vek pod­ľa potre­by. ‚Sys­tém je mobil­ný, ener­ge­tic­ky nezá­vis­lý a umož­ňu­je rých­le nasa­de­nie, pri­čom na jeho obslu­hu sta­čia iba tra­ja ľudia, ope­rá­tor, pilot, kto­rý dohlia­da na dron či vzdu­cho­loď a zaško­le­ný obslu­hu­jú­ci tech­nik.”

Prá­ve kon­flikt na Ukra­ji­ne, a súčas­né výzvy, kto­rým čelí­me pri zabez­pe­če­ní bez­peč­nos­ti pri rôz­nych krí­zo­vých situ­áciách či prí­rod­ných kata­stro­fách, zdô­raz­ňu­jú potre­bu mať rých­le, kva­lit­né a pres­né infor­má­cie v reál­nom čase. „Sys­tém MMR môžu pou­ží­vať ozb­ro­je­né sily a poli­caj­né zlož­ky pri pries­ku­me nezná­mych oblas­tí, záchran­né zlož­ky naprí­klad pri pát­ra­ní po nezvest­ných oso­bách, moni­to­ro­va­ní bez­peč­nos­ti na špor­to­vých podu­ja­tiach, mani­fes­tá­ciách či fes­ti­va­loch, ale aj pri moni­to­ro­va­ní štát­nej hra­ni­ce, hasi­či ho vedia pou­žiť naprí­klad aj pri odha­ľo­va­ní ohnísk požia­rov vďa­ka zabu­do­va­nej ter­mo­ka­me­re”, vysvet­ľu­je Ervín Hara­mia, zo spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies. Mobil­né mies­to ria­de­nia tiež umož­ňu­je zvý­šiť rádi­ové pokry­tie v prí­pa­de výpad­ku komu­ni­kač­ných slu­žieb pre zasa­hu­jú­ce jed­not­ky v okru­hu nie­koľ­ko desia­tok kilo­met­rov. 

Mobil­né mies­to ria­de­nia zau­ja­lo na obran­nom veľ­tr­hu aj laic­kú a odbor­nú verej­nosť, zís­ka­lo cenu Prix, kto­rú ude­ľu­je rezort obra­ny a orga­ni­zá­tor veľ­tr­hu IDEB. Komi­sia zlo­že­ná zo špe­cia­lis­tov rezor­tu obra­ny hod­no­ti­la okrem iné­ho pokro­ko­vosť tech­no­lo­gic­ké­ho spra­co­va­nia, spô­sob a roz­sah využi­tia, náro­ky na obslu­hu, novosť na trhu, nákla­dy na život­ný cyk­lus, či vplyv na život­né pro­stre­die.

Ali­ter Tech­no­lo­gies je tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť, kto­rá vyví­ja IT a komu­ni­kač­né sys­té­my pre silo­vé rezor­ty, nad­ná­rod­ných dodá­va­te­ľov bez­peč­nost­nej, obran­nej a letec­kej tech­ni­ky a medzi­ná­rod­né orga­ni­zá­cie. Je dodá­va­te­ľom NATO a iných medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií, rezor­tov obra­ny a vnút­ra člen­ských kra­jín a veľ­kých nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v oblas­ti obran­né­ho a bez­peč­nost­né­ho prie­mys­lu.

Zdroj: Ali­ter Tech­no­lo­gies