Drony v okolí jedného kilometra má sledovať mobilná aplikácia

Naj­väč­ší výrob­ca dro­nov, čín­ska spo­loč­nosť DJI, pra­cu­je na tech­no­ló­gií, kto­rá umož­ní kaž­dé­mu so smart­fó­nom sle­do­vať v okru­chu jed­né­ho kilo­met­ra lie­ta­jú­ce dro­ny.

Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti bude mož­né sle­do­vať dro­ny pomo­cou špe­ciál­nej mobil­nej apli­ká­cie na zákla­de tech­no­ló­gie Wi-Fi Awa­re.

Kaž­dý s prí­stu­pom na inter­net bude môcť cez mobil v okru­hu jed­né­ho kilo­met­ra iden­ti­fi­ko­vať o aký typ dro­na ide, rov­na­ko aj jeho polo­hu, nad­mor­skú výš­ku, rých­losť a smer letu. Apli­ká­ciu plá­nu­ju spus­tiť budú­ci rok hneď po schvá­le­ní regu­lač­ným úra­dom.

Prá­ve letec­ké regu­lač­né orgá­ny ako naprí­klad ame­ric­ký FAA (Ame­ric­ký fede­rál­ny úrad pre letetc­vo) pova­žu­jú prob­lé­my s dron­mi za závaž­ný bez­peč­nost­ný prob­lém. „Iden­ti­fi­ko­va­nie diaľ­ko­vo ria­de­ných dro­nov pova­žu­je­me za našu top pri­ori­tu,” uvie­dol pre agen­tú­ru Reuters Phi­lip Kenul z FAA.

Tlak vyví­jať moni­to­ro­va­ciu tech­no­ló­giu dro­nov pri­chá­dza spo­loč­ne s ich naras­ta­jú­cim počtom. Pod­ľa kon­zul­tač­nej fir­my IDC trh s dron­mi dosiah­ne v roku 2019 úro­veň zhru­ba 12 miliárd eur, pri­čom v roku 2018 to bolo „iba” deväť miliárd, čo pred­sta­vu­je medzi­roč­ný rast na úrov­ni 33 per­cent.

Prá­ve ama­tér­ske dro­ny minu­lý aj ten­to spô­so­bi­li meš­ka­nia letov po celom sve­te, pri­čom pre­vádz­ko­va­te­lia letísk míňa­jú mili­ó­ny eur na „antid­ro­no­vé” tech­no­ló­gie.

Spo­loč­nosť DJI tvr­dí, že ich apli­ká­cia bude moni­to­ro­vať nie­len ich dro­ny, ale všet­ky zaria­de­nia vyro­be­né v posled­ných rokoch. Zoznam kom­pa­ti­bil­ných prí­stro­jov však zatiaľ ešte nezve­rej­ni­la.

Nová apli­ká­cia nebu­de taká výkon­ná ako AeroS­co­pe, čo je paten­to­va­ný sys­tém sle­do­va­nia dro­nov od tej istej spo­loč­nos­ti DJI. Pre­no­so­vý výkon Aeros­co­pe je sil­ný ako vysie­la­ný sig­nál samot­né­ho ovlá­da­ča dro­nu. Doká­že teda zachy­tiť sig­nál až z nie­koľ­kých kilo­met­rov. Hovor­ca spo­loč­nos­ti DJI uvie­dol, že letis­ká, väze­nia a šta­di­ó­ny budú prav­de­po­dob­ne využí­vať túto tech­no­ló­giu.

Zdroj:The Verge