SIS pozorne sleduje situáciu, ktorá nastala po útokoch vo Viedni

Slo­ven­ská infor­mač­ná služ­ba (SIS) pozor­ne sle­du­je situ­áciu, kto­rá nasta­la v pon­de­lok po večer­nom úto­ku v rakús­kej met­ro­po­le Vie­deň. „Situ­áciu pozor­ne sle­du­je­me a sme v kon­tak­te s rakús­ky­mi kole­ga­mi a minis­ter­stvom vnút­ra,” uvá­dza SIS na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke. Pozos­ta­lým vyslo­vi­la úprim­nú sús­trasť.

SIS už 31. októb­ra na svo­jej strán­ke uvá­dza­la, že pozor­ne sle­du­je aktu­ál­nu bez­peč­nost­nú situ­áciu v Euró­pe a ras­tú­ce napä­tie, kto­ré bolo zazna­me­na­né v súvis­los­ti s násil­ný­mi inci­dent­mi mos­lim­ských radi­ká­lov v uli­ciach a kos­to­loch v posled­ných dňoch v sused­nom Rakús­ku a vo Fran­cúz­sku.

V pon­de­lok večer doš­lo v cen­tre Vied­ne neďa­le­ko syna­gó­gy na uli­ci Sei­tens­tet­ten­gas­se a na ďal­ších pia­tich mies­tach k streľ­be. Potvr­di­la to hovor­ky­ňa rakús­ke­ho minis­ter­stva vnút­ra. Rakús­ky minis­ter vnút­ra Karl Neham­mer v tele­fo­nic­kom roz­ho­vo­re pre sta­ni­cu ORF uvie­dol, že streľ­ba je zrej­me tero­ris­tic­kým úto­kom, do kto­ré­ho je zapo­je­ných via­ce­ro pácha­te­ľov. Potvr­de­ní sú zatiaľ dva­ja mŕt­vi, z toho jeden je pácha­teľ, a via­ce­ro ťaž­ko zra­ne­ných.

To, či bola cie­ľom úto­ku židov­ská syna­gó­ga, sa zatiaľ nedá potvr­diť, uvied­la hovor­ky­ňa. Syna­gó­ga bola v čase streľ­by uzav­re­tá. Sved­ko­via streľ­by pre por­tál OE24 uvied­li, že pad­lo „naj­me­nej 50 výstre­lov”. Útoč­ní­ci strie­ľa­li z auto­ma­tic­kých zbra­ní. Do nemoc­níc bolo v dôsled­ku streľ­by pre­ve­ze­ných 15 osôb.

Na úto­ky zere­a­go­va­la aj Polí­cia SR, kto­rá zavied­la na hra­ni­ciach s Rakús­kom kon­tro­ly.

Autor: TASR