Silvestrovské správy: Mexického vojaka odviala vlajka do výšky 30 metrov

Vlaj­ka vlast­nej kra­ji­ny je nie­len sym­bo­lom hrdos­ti, ale nie­ke­dy môže byť poriad­ne nebez­peč­ná. Svo­je o tom vie aj mexic­ký vojak, kto­ré­ho iden­ti­tu jeho armá­da nezve­rej­ni­la.

Video nato­čil na mobil Arman­do Sil­va Sala­zar počas májo­vé­ho cere­mo­niá­lu v Mexi­ku. Video uka­zu­je, ako sa puš­ka voja­ka zamo­ta­la do vlaj­ky jeho rod­nej kra­ji­ny a vojak sa zaklies­ne­ný divo­ko točil vo vzdu­chu. Nako­niec spa­dol na zem, kde ho ute­ka­li rato­vať spo­lu­bo­jov­ní­ci.

Pod­ľa Sala­za­ra voja­ka vynies­lo až trid­sať met­rov nad zem. Ako dodal, tak napriek hrô­zo­straš­ne vyze­ra­jú­ce­mu pátu utr­pel iba drob­nú zlo­me­ni­nu člen­ka a otras moz­gu.

Vlaj­ka s roz­mer­mi 63 x 31 met­rov je 8. naj­väč­šia na sve­te a váži viac ako 700 kilo­gra­mov.

Tu je pohľad z iné­ho uhla.