Silvestrovské správy: Keď to robotom tak trochu nevyjde

Ume­lá inte­li­gen­cia a robo­ty sú v cen­tre pozor­nos­ti nie­len sci-fi spi­so­va­te­ľov, či sce­ná­ris­tov, no aj súčas­ných tech­ni­kov, kto­rí sa sna­žia pri­blí­žiť ich pred­sta­vám. Vyvi­núť však robo­ta tak, aby boli vychy­ta­né všet­ky jeho muchy, je obvyk­le mimo­riad­ne ťaž­ké. A tak nie vždy všet­ko vychá­dza pod­ľa vývo­já­ro­vých pred­stáv.

Vďa­ka takým­to chy­bám vznik­lo veľ­ké množ­stvo videí. V redak­cii sme pri­pra­vi­li nie­koľ­ko naj­vtip­nej­ších video kom­pi­lá­cií, kedy to robo­tom a ich vývo­já­rom jed­no­du­cho nevyš­lo, ako si pred­sta­vo­va­li.