Silvestrovské správy: Ako helikoptéra prevetrala vojakov

Voja­ci sú väč­ši­nou pro­fe­si­oná­li, kde nie je žia­den pries­tor na omyl. No občas sa pri­tra­fí aj im.

Dnes je Sil­ves­ter, už sta­rých rím­skych čias naj­ve­sel­ší deň v roku, keď­že bol v kalen­dá­ri tak tro­chu navy­še. Aj pre­to vám pri­ná­ša­me nie­koľ­ko kon­co­roč­ných správ, či videí, kedy sa nie všet­ko poda­ri­lo, ako si to akté­ri pred­sta­vo­va­li.

Ako prvú pri­ná­ša­me heli­kop­té­ru rus­kej výro­by Mi-35P, kto­rá dosť neplá­no­va­ne doslo­va pre­vet­ra­la voja­kov a divá­kov vojen­skej  pre­hliad­ky  na indo­néz­skom ostro­ve Natu­na.

Nie kaž­dý deň je nede­ľa.

Zdroj:RT